Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu upravujú proces nákupu tovaru spotrebiteľom prostredníctvom e-shopu, podmienky predaja a nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho, práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. predávajúceho a spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho.

I. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby v rámci sspoločnosti StudyCare, s.r.o.  so sídlom Husitská 107/3, Praha, 13000, IČO: 21034605, DIČ: 21034605. zapisaná v MS Praha, sp. zn: C 395975 (ďalej len ako „StudyCare“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa úpravy vzájomného práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@studycare.sk. Kontaktne údaje: info@studycare.sk, +421 950 259 172, www.studycare.sk, (ďalej len „predávajúci“).

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.studycare.sk.

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu (s priamou možnosťou pre-kliku zo stránky ako nato cez okienko ,,servisné balíky služieb,,). Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) zo strany kupujúceho hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode priamo linknuteho s naším produktom v ktorom bol priamo kupujúcemu náš tovar alebo služby ponúknutá.
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, službu, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo potvrdiť objednávku alebo objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a služby a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho číslo účtu IBAN SK1511000000002947142019, BIC: TATRSKBX  vedený v Tatra Banke.
 • bezhotovostne platobnou kartou na bankový účet predávajúceho číslo účtu IBAN SK1511000000002947142019, BIC: TATRSKBX  vedený v Tatra Banke.
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere / stretnutí na prevádzke,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere / stretnutí na inom mieste ako prevádzke

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške v prípade ak takéto náklady vzniknú. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru alebo poskytnutí služby (čím sa rozumie poskytnutie kompletne zakúpeného know-how mailom kupujúcemu potrebnému pre úspešne podanie prihlášky na VŠ v zahraničí podľa aktuálnej ponuky škôl a služieb aktuálnych v čase dodania služby na webovej stránke www.studycare.sk v sekcií štúdium a služby). V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnou bránou postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru alebo poskytnutia služby nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.
 • zaslaním zložkou súborov na poskytnutá mail v objednávke pre zaslanie zakúpených materiálov a služieb

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

14. Kupujúci nenadobúda vlastnícke právo k službam a teda nesmie (know-how) poskytnuté agentúrou ďalej distribuovať, kopírovať, množiť alebo nahrávať (uploadovať) na akýkoľvek iný online portál. V takomto prípade by sa jednalo o nelegálnu činnosť distribúcie a množenia materálu pod ochrannou známkou EU.

VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý objednál a uhradil slúžby agentúry mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a to v nasledujúcich prípadoch:

 • Lehota odstúpenia od spolupráce s agentúrou bez uvedenia dôvodu predstavuje 14 dní odo dňa úhrady servisného balíka, a to len v takom prípade, ak nebolo poskytnuté know-how spotrebiteľovi na základe vyplnenej prihlášky. 
 • Nárok na refundáciu služieb zaniká okamihom, keď sú klientovi poskytnuté služby spočívajúce v poskytnutí znalostí agentúry (know-how), prostredníctvom ktorých klient obdrží potrebné informácie na vypracovanie prihlášky alebo vykonanie iného administratívneho úkonu. Tieto informácie môžu byť poskytované elektronickou formou alebo vo forme fyzických kópií.
 • Nárok na refundáciu služieb zaniká taktiež 14. dňom po uhradení taktiež v prípade ak prihláška nebola vyplnená zo strany spotrebiteľa, no spotrebiteľ bol k tomúto úkonu vyzývaný.

2. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktoré boli upravené podľa priania kupujúceho, tovaru a služby vyrobeného / poskytnutého na mieru alebo tovaru a službe určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo špeciálne upravenú službu a tovar skupine kupujúcim.
 •  o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, (tzn. zo strany predávajúceho v okamihu odoslania a pre kupujúceho v okamihu prijatia zložky súborov na priložený mail z objednávky). O takomto poučení mal a ma kupujúci možnosť sa dočítať aj v sekcií často kladených otázok na ktoré priamo referujeme po odoslaní formulára pre konzultácie o službách.
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov.

3. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci jednoducho oznámiť predávajúcemu takúto zmenu mailom bez nutnosti vypĺňania formuláru pre odstúpeniu od zmluvy ktorý tým pádom neje potrebné poskytovať predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. Odstúpenie od zmluvy však neje možne učiniť po poskytnutí služby zložkou súborov zaslaním na kupujúceho emailovú adresu.

5. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

11. V prípade, ak študent prestane s agentúrou alebo s univerzitou spolupracovať v dobe prijímacieho konania, resp. sa rozhodne nepokračovať v prijímacom konaní, je poplatok takisto nevratný.

12. V prípade, ak kupujúci absolvoval test z anglického jazyka sprostredkovaný agentúrou Studycare mú v prípade storna prihlášky bude pri dodržaní vyššie uvedených podmienok uhradená suma bez čiastky 34,90€, ktorú si Studycare vyhradzuje uchovať na pokrytie nákladov spojených s testom bez ohľadu na to či študent test absolvoval úspešne alebo neúspešne.

VII. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
 • bezplatné odstránenie vady tovaru,
 • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr.@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

X. Predmet Plnenia

Agentúra StudyCare zastupuje na Slovensku zahraničné inštitúcie z Dánska, Holandska, UK, Nemecka, Belgicka, Španielska, Švédska, Fínska, Číny v rátane iných krajín v ktorých nemáme partnerské školy alebo ktoré priamo neponúkame na našej stránke ale priamoúmerne s takýmito školami a krajinami spolupracujem v prípade zakúpenia kupujúcim balík služieb NON-PARTNER v ktorom prípade si kupujúci zakupuje poradenskú službu ohľadom krajiny ktorú nemáme priamo uverejnenú a webe studycare.sk

Uvedené strany sa po vzájomnej dohode rozhodli uzavrieť dohodu o sprostredkovaní vysokoškolského štúdia na univerzitách poskytovanými agentúrou Studycare medzi agentúrou Studycare a kupujúcim (teda subjektom so záujmom o  štúdium). Medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatváraný právny vzťah prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku. Právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká v okamihu splnenia nižšie uvedených podmienok:

 1. Objednávateľ riadne vyplnil prihlášku ohľadom sprostredkovania vysokoškolského štúdia so Studycare (ďalej len “prihláška”), ktorá sa nachádza na webovej stránke Studycare a to: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScO0uuI15GujqT0BS9iu2xEYLR061DL4V-L1Q6WTKHYpZLe9Q/viewform

Prihlášku je možné podať len prostredníctvom On-line formulára na webových stránkach predávajúceho. Vyplnením a odoslaním prihlášky kupujúci vyslovuje záväzný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

 1. Objednávateľ uhradí sumu administratívneho poplatku v závislosti od zvoleného servisného balíka služieb (Bronze, Silver, Gold alebo Non-Partner) podľa kupujúceho výberu za sprostredkovanie štúdia na partnerských alebo nepartnerských inštitúciách Studycare na účet sprostredkovateľa: Tatra Banka: SK4011000000002941083919, BIC: TATRSKBX
 2. Okamihom pripísania sumy na účet predávajúceho nastávajú účinky právneho vzťahu uzavretého medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe prihlášky sa záujemca zaväzuje komunikovať so sprostredkovateľom podľa kontaktných údajov v nej uvedených.

XI. Tovar a Služby a Poplatky spojené za tovar a služby

Objednávateľ sa zaväzuje po vyplnení prihlášky StudyCare, do 5 pracovných dní uhradiť administratívny poplatok za zvolený servisný balík z objednávky a to za balíček „BRONZE“149€, za balík služieb „SILVER“ 199€, za balík služieb „GOLD“ 249€, za balík služieb „PLATINUM„ 379€, STARTER 399€ a. PREMIER 599€na účet predávajúceho pričom kupujúci musí doručiť doklad o zaplatení administratívneho poplatku, v prípade platby cez Internet Banking postačí elektronický doklad o zrealizovaní platby na email Studycare – info@studycare.sk. Podrobný rozpis o tom čo konkrétne balíky služieb zahŕňajú je možné nájsť v prehľadnej tabuľke servisný balíkov služieb priamo na stránke spolu s uvedenými cenami za balíky osobitne na nasledujúcom webovom odkaze https://studycare.sk/servisne-baliky-sluzieb/.

Služby Studycare sú priamoúmerne orientované ako pomoc študentom s prihláškou na vysokú školu a taktiež s prípravou na život a fungovanie čo najefektívnejšie hneď od prvého dňa po príchode do svojej študijnej krajiny.  Poradenstvo zahrňuje všetko od detailného poradenstva pri výbere univerzity resp. odboru, pomoc pri vypracovaní a kompletizácii prihlášky, pomoc s elektronickou prihláškou na prihláškové portály spojené s prihláškou danej školy a oboru,  informačný servis a pomoc počas prijímacieho procesu až po nástup na štúdium, test z anglického jazyka – Oxford Online Placement test. V prípade, ak sa študent hlási na univerzity mimo Dánska, musí sa preukázať buď certifikátom o absolvovaní skúšky IELTS resp. dokladom o prihlásení sa na skúšku IELTS. V prípade, ak študent nedosiahne v teste požadovaný celkový výsledok na úrovni minimálne C1 – minimálne skóre 81 bodov, StudyCare študentovi ponúkne ďalší, opravný test za doplatok 24,90€. Objednávateľ musí doručiť sprostredkovateľovi doklad o zaplatení za opravný test, v prípade platby cez Internet Banking postačí elektronický doklad o zrealizovaní platby, doručený na email Studycare. Rozhodnutie o absolvovaní testu a jeho vyhodnotenie je v právomoci spoločnosti Oxford University Press, vlastníka Oxford Online Placement test a Studycare nemá na výsledky testu žiaden dosah, taktiež poskytujeme pomoc pri komunikácii s univerzitou.

Podrobný obsah servisných balíkov služieb agentúry StudyCare môžete vidieť na nasledujúcom linku alebo podrobne rozpísaný na obrázku nižšie: 

Rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí na univerzitu je výhradne v právomoci univerzity. Univerzity rozhodujú o forme štúdia, obsahu štúdia, študijnom pláne a prípadnej výluke štúdia. Studycare nesprostredkuje pre študentov ubytovanie ani prácu, študentom poskytujeme konzultáciu na základe našich skúseností, avšak študenti sú povinný si overiť pravosť a správnosť údajov a dokumentov. Studycare taktiež môže prekladať dokumenty na  školy ktorým takýto preklad stačí, okrem vybraných škôl, kde si školy vyžadujú úradný preklad, resp. aspoň pečiatku študentovej strednej školy. Úradné preklady dokumentov ktoré školy požadujú nesú súčasťou prihlášky Studycare a teda takéto dokumenty nezabezpečujeme, takýto dokument je potrebný pre …

XII. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok nemusí no môže byť vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy nakoľko predávajúci dohodli s kupujúcim na jednoduchšej alternatíve pre odstúpenie od zmluvy uvedeného vyššie v sekcií VI. Odstúpenie od zmluvy.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom poslednej úpravy 1.10.20213

Vstupná bezplatná konzultácia

Čo a kde máš záujem študovať? Zavoláme si a nájdeme spolu tie najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné k tvojej úspešnej prihláške.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.