SYSTEM A SCHÉMA VZDELÁVANIA - Írsko
Pozrime sa bližšie na to ako vyzerá štruktúra vzdelávania na Malte. Na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš môcť pokračovať?
PODOBNÁ SCHÉMA ŠTÚDIA S VÝRAZNE ODLIŠNOU KVALITOU VZDELANIA.

V Írsku vám renomované univerzity ponúkajú škálu vzrušujúcich programov, ktoré nekonvenčným spôsobom kombinujú akademickú excelentnosť s kultúrnym obohatením. Pripravte sa na skutočné vzdelávanie, kde je teória a prax nedeliteľnou dvojicou. Budete mať možnosť aplikovať svoje vedomosti priamo v reálnom svete prostredníctvom projektov, stáží a spolupráce s priemyslom. Týmto spôsobom získate praktické skúsenosti, ktoré vás vystrelia vpred na ceste k úspechu.

V Írsku sa stretávajú kultúry z celého sveta, čo vytvára živú a medzikultúrnu komunitu študentov. Budete sa ponárať do pestrosti perspektív a názorov, čo vám otvorí oči a inšpiruje vašu kreativitu. Spoznávanie nových ľudí a budovanie medzikultúrnej spolupráce je neodmysliteľnou súčasťou vášho vzdelávacieho dobrodružstva v Írsku. 

 

Nezmeňte kanál, nastavte si frekvenciu na Írsko a pripravte sa na vzdelávaciu jazdu života na ktorej dosiahnete svoj plný potenciál!

Terciárne vzdelávanie je úroveň vzdelávania, ktorá nasleduje po sekundárnom vzdelávaní a zameriava sa na pokročilé štúdium po ukončení strednej školy. Terciárne vzdelávanie sa často nazýva aj vysokoškolské vzdelávanie, pretože zahŕňa vysoké školy, univerzity a iné inštitúcie poskytujúce vyššie stupne štúdia. V Írsku nájdete viacero renomovaných univerzít a vysokých škôl, ktoré ponúkajú rôzne odbory a programy štúdia na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni.

 

Terciárne vzdelávanie v Írsku sa zameriava na kombináciu teoretických vedomostí a praktických skúseností, pričom sa často kládze dôraz na odborné vzdelávanie, inovácie a podnikateľský prístup. Hlavným cieľom terciárneho vzdelávania je poskytnúť študentom príležitosť získať vyššie kvalifikácie a odborné znalosti v konkrétnom odbore. Terciárne vzdelávanie je často zamerané na prípravu študentov na profesionálnu kariéru a poskytuje širší pohľad na danú oblasť štúdia.

 

V terciárnom vzdelávaní sa ponúkajú rôzne stupne a typy programov. Medzi najbežnejšie patria bakalárske štúdium (Bachelor’s degree), ktoré je prvou úrovňou terciárneho vzdelávania a obvykle trvá 3 až 4 roky. Ďalšou úrovňou je magisterské štúdium (Master’s degree), ktoré sa môže špecializovať v konkrétnom odbore a trvá obvykle 1,5 až 2 roky. Na najvyššej úrovni terciárneho vzdelávania je doktorandské štúdium (Doctoral degree), ktoré je zamerané na vedecký výskum a získanie doktorátu v danom odbore. Doktorandské štúdium môže trvať 3 až 5 rokov.

 

Náklady na terciárne vzdelávanie v Írsku sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej inštitúcie, programu a typu štúdia. Je dôležité sa informovať o poplatkoch, štipendiách a finančnej podpore dostupnej pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v Írsku.

Bakalárske vzdelávanie v Írsku je navrhnuté tak, aby poskytovalo študentom pevný základ a možnosť špecializácie v ich zvolenom odbore. Existuje široká škála odborov a vied, ktoré sú dostupné na vysokej škole v Írsku. Medzi najčastejšie odbory patria:

 • Obchod a hospodárstvo: Tento odbor sa zameriava na podnikanie, financie, marketing, riadenie a medzinárodné obchodné vzťahy. Študenti sa učia o základoch podnikania, stratégii, manažmente a tvorbe podnikateľských plánov. Bakalárske štúdium v oblasti obchodu a hospodárstva poskytuje študentom potrebné znalosti a nástroje na úspešnú kariéru v podnikateľskom prostredí.
 • Inžinierstvo a technológia: Tento odbor je zameraný na strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie, stavebníctvo a ďalšie technické disciplíny. Študenti sa učia navrhovať a implementovať technologické riešenia, pracovať s pokročilými technológiami a rozvíjať svoje technické zručnosti. Vzhľadom na rýchly rozvoj Írska v oblasti infraštruktúry a technológií, absolventi tohto odboru majú široké možnosti zamestnania v rôznych sektoroch.
 • Cestovný ruch a pohostinstvo: Írsko je svetovo známe cestovné a obchodné centrum, a preto je odbor cestovného ruchu a pohostinstva veľmi obľúbený. Študenti sa učia o princípoch riadenia cestovného ruchu, pohostinstva, eventového manažmentu a ďalších súvisiacich oblastiach. Írsko ako turistická destinácia poskytuje študentom možnosť získať praktické skúsenosti v luxusných hoteloch a reštauráciách.
 • Dizajn a umenie: Tento odbor je zameraný na výtvarné umenie, dizajn, módu, film a televíziu. Študenti majú príležitosť rozvíjať svoju kreativitu a umelecké schopnosti prostredníctvom praktických cvičení, projektov a štúdia histórie a teórie umenia. Írsko ako kosmopolitné mesto poskytuje inšpiráciu a platformu pre študentov, ktorí sa chcú venovať umeleckým disciplínam.
 • Medicína a zdravotníctvo: Tento odbor sa zameriava na medicínu, ošetrovateľstvo, farmáciu a ďalšie zdravotnícke disciplíny. Študenti sa učia o základoch medicíny, diagnóze, liečbe a starostlivosti o pacientov. Írsko je domovom niekoľkých moderných a vybavených zdravotníckych zariadení, kde študenti majú prístup k praktickému výcviku a klinickým skúsenostiam.

Dĺžka štúdia v bakalárskom programe v Írsku sa zvyčajne pohybuje od 3 do 4 rokov. Študijný plán zahŕňa kombináciu povinných a voliteľných kurzov, seminárov, projektov a praxe. Študenti majú možnosť získať praktické skúsenosti v obore prostredníctvom stáží a praktík v súvisiacej profesionálnej oblasti.

 

Prístupové požiadavky sa líšia v závislosti od univerzity a odboru. Všeobecne je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie a splniť špecifické kritériá, vrátane prijímacích skúšok, testov alebo hodnotenia študijného priemeru. Samozrejme odporúčame vstupnú konzultáciu s členmi StudyCare na ktorej nájdeme školu a odbor podľa záujmu a taktiež si detailne vysvetlíme požiadavky na prijatie. 

 

Výučba na bakalárskych programoch v Írsku sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov, skupinových projektov a praktických cvičení. Študenti sú hodnotení prostredníctvom skúšok, testov, projektov a seminárnych prác. Hodnotenie zahŕňa aj kontinuálne hodnotenie v priebehu semestra a finálne skúšky.

 

Po absolvovaní bakalárskeho programu majú študenti v Írsku rôzne kariérne možnosti. Môžu pokračovať vo svojom vzdelávaní na magisterskom stupni, kde môžu rozšíriť svoje vedomosti a špecializovať sa v konkrétnej oblasti. Okrem toho majú študenti príležitosť pracovať v rôznych sektoroch, vrátane korporátnej sféry, cestovného ruchu, umeleckého priemyslu, technologických spoločností, zdravotníctva a mnohých ďalších.

 

Írsko sa stáva významným centrom vzdelávania, kde sa stretávajú talentovaní študenti z rôznych krajín. Súčasťou tohto vzdelávacieho ekosystému je aj rozsiahla sieť univerzít, ktoré ponúkajú rôznorodé študijné programy a prispievajú k rastu a rozvoju mesta. V našej ponuke najdete najširsšiu ponuku vysokých škôl na trhu, naších študentov nelimitujeme, dokonca ak si nájdte akúkoľvek inú školu ktorá vás záujem, vieme Vám pomôcť aj na tu! Vzdelávanie v Írsku je jedným z faktorov, ktoré prispievajú k jeho prosperite a zabezpečujú jeho pozíciu ako globálneho centra pre vzdelávanie a inovácie.

Magisterské štúdium v Írsku je pokročilý stupeň vzdelávania, ktorý umožňuje študentom prehĺbiť svoje vedomosti a špecializovať sa v konkrétnom odbore. Írske univerzity ponúkajú širokú škálu magisterských programov, ktoré zahŕňajú nasledujúce informácie:

Odbory a špecializácie: V Írsku môžete vybrať z rôznych odborov a špecializácií pre magisterské štúdium. Aj tu platí tak isto ako pri ponuke Bachelor degree, pýšime sa najväčšou ponukou Masters degree na trhu! Niektoré populárne odbory zahŕňajú:

 • Manažment a obchod: Tento odbor sa zameriava na obchodné stratégie, riadenie projektov, marketing, podnikové financie, medzinárodný obchod a podnikové poradenstvo.
 • Inžinierstvo a technológia: Študenti môžu študovať odbory ako strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie, softvérové inžinierstvo, kybernetickú bezpečnosť a technický manažment.
 • Zdravotníctvo a medicína: Tento odbor sa zameriava na pokročilé teórie a prax v oblasti zdravotnej starostlivosti, verejného zdravia, farmácie, klinickej vedy a zdravotného manažmentu.
 • Umenie a dizajn: Študenti môžu sa zamerať na oblasti ako výtvarné umenie, dizajn interiérov, módu a textilný dizajn, médiá a komunikácie, filmové umenie a vizuálne efekty.

Dĺžka štúdia: Trvanie magisterského programu v Írsku sa zvyčajne pohybuje od 1,5 do 2 rokov. Študenti absolvujú pokročilé kurzy, semináre, výskumné projekty a prípadové štúdie s cieľom rozšíriť svoje teoretické a praktické znalosti v ich zvolenom odbore.

Prístupové požiadavky: Pre prijatie na magisterský program je potrebné mať bakalársky titul v príslušnom odbore alebo ekvivalentný kvalifikačný predpoklad. Každá univerzita môže mať vlastné požiadavky, ktoré sa líšia podľa odboru a programu.

Študijný plán: Magisterské programy majú študijné plány, ktoré zahŕňajú špecializované kurzy, výskum, prípadové štúdie a v niektorých prípadoch aj prax. Študenti majú tiež príležitosť pracovať na výskumných projektoch a disertačných prácach, ktoré im umožňujú prejaviť svoje analytické a kritické myslenie.

Medzinárodné prostredie: Írsko je multikultúrny a kosmopolitným mestom, ktoré priťahuje študentov z celého sveta. Študujúcich obohacuje interakcia s rôznymi kultúrami a umožňuje im rozšíriť svoje medzinárodné skúsenosti.

Kariérne príležitosti: Absolventi magisterského štúdia v Írsku majú výborné kariérne príležitosti. Mesto je domovom mnohých medzinárodných spoločností a podnikateľských príležitostí, čo poskytuje študentom možnosť získať hodnotné pracovné skúsenosti a budovať si sietu kontaktov.

Doktorandské štúdium v Írsku je najvyšším stupňom akademického vzdelávania, ktorý umožňuje študentom vykonávať pokročilý výskum v ich zvolenom odbore a prispievať k novým poznatkom a inováciám. Tu je viac informácií o doktorandskom štúdiu v Írsku:

Odbory a špecializácie: V Írsku môžete sa špecializovať v rôznych odboroch a študijných programoch počas doktorandského štúdia. Niektoré z týchto odborov zahŕňajú:

 • Vedecký výskum: Doktorandské programy v tejto oblasti sú zamerané na vedecký výskum v prírodných a spoločenských vedách. Študenti môžu sa špecializovať napríklad na biológiu, chémiu, fyziku, psychológiu, sociológiu, ekonómiu alebo iné vedné disciplíny.
 • Technológia a inžinierstvo: Tento odbor sa zameriava na pokročilé štúdium technologických a inžinierskych disciplín. Študenti môžu sa špecializovať na počítačovú vedu, elektrotechniku, strojárstvo, informačné technológie, kybernetickú bezpečnosť a podobne.
 • Medicína a zdravotníctvo: Doktorandské programy v tejto oblasti sa zaoberajú výskumom v medicíne, biomedicíne, farmácii, verejnom zdraví a podobne. Študenti majú príležitosť rozvíjať svoje výskumné schopnosti a prispievať k zlepšeniu zdravotníckeho systému a starostlivosti o pacientov.
 • Spoločenské vedy a humanitné odbory: Doktorandské programy v tejto oblasti sa zameriavajú na štúdium spoločnosti, kultúry, jazyka, histórie, filozofie a podobne. Študenti môžu sa špecializovať na sociológiu, politológiu, filozofiu, lingvistiku, archeológiu a podobne.

Dĺžka štúdia: Trvanie doktorandského štúdia sa zvyčajne pohybuje od 3 do 5 rokov. Študenti sa zameriavajú na výskum vo svojej oblasti a píšu doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá predstavuje ich prínos k vedeckému spoločenstvu.

Študijný plán: Doktorandské programy majú individuálne prispôsobený študijný plán, ktorý zahŕňa výskumné kurzy, semináre a samostatný výskum. Študenti sa v spolupráci so svojimi vedúcimi výskumu rozhodujú o svojich špecializáciách a výskumných témach.

Výskumná práca: Doktorandské štúdium sa zameriava na vedecký výskum a prispievanie k novým poznatkom vo svojej oblasti. Študenti vykonávajú rozsiahly výskum a píšu doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá je ich hlavným prínosom.

Vedúci výskumu: Študenti doktorandského štúdia majú možnosť spolupracovať so skúsenými vedcami a odborníkmi vo svojej oblasti. Vedúci výskumu poskytujú študentom odborné vedenie a podporu pri výskume a písaní dizertačnej práce.

Odborné siete a konferencie: Študenti doktorandského štúdia majú príležitosť prezentovať svoj výskum na odborných konferenciách a budovať si kontakty v rámci svojej odbornej siete. To im umožňuje zdieľať svoje poznatky s kolegami a obohatiť sa o rôzne perspektívy.

Doktorandské štúdium v Írsku poskytuje študentom príležitosť špecializovať sa v ich oblasti záujmu a vykonávať pokročilý výskum. S podporou skúsených vedcov a prístupom k moderným zariadeniam a prostrediam pre výskum majú študenti možnosť dosiahnuť vysokú odbornú úroveň a prispievať k rozvoju vedy a inovácií.

Systém vzdelávania:

Vzdelávací systém je základným pilierom každej spoločnosti a jeho podstata sa často líši od jednej krajiny k druhej. Írsky vzdelávací systém je založený na neustálom posune hraníc, podporuje kreativitu a prispôsobuje sa rýchlo meniacim sa potrebám trhu. 


Študenti tu majú príležitosť objavovať svetové odborné znalosti a skúsenosti, či už prostredníctvom špičkových univerzít, inovatívnych učebných programov alebo zaujímavých praktických projektov. 


Vstúpte do Írska a otvorte si dvere k nekonečným príležitostiam a vzrušujúcemu vzdelávaciemu dobrodružstvu!

Hlavnými cieľmi írskeko vzdelávacieho systému sú:

 

 • Vytvorenie vysoko kvalitného vzdelávacieho systému: Írsko si kladie za cieľ poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach. Snaží sa dosiahnuť to prostredníctvom rozvoja moderných vzdelávacích inštitúcií, zlepšovania výučbových metód a prístupu k aktuálnym informáciám a technológiám.

 • Príprava študentov na pracovný trh: Írsko usiluje o to, aby jeho vzdelávací systém pripravoval študentov na úspešný vstup na pracovný trh. To zahŕňa poskytovanie odborného vzdelania a zručností, ktoré sú relevantné pre súčasné a budúce pracovné potreby a trendy.

 • Podpora celoživotného vzdelávania: Írsko uznáva dôležitosť celoživotného vzdelávania a podporuje jednotlivcov vo všetkých vekových skupinách, aby si rozširovali svoje vedomosti a zručnosti. Poskytuje možnosti pre odborný rozvoj, rekvalifikáciu a prispôsobenie sa rýchlo meniacemu sa pracovnému prostrediu.

 • Podpora kreativity a inovácií: Vzdelávací systém v Írskoú sa zameriava na podporu kreativity a inovácií u študentov. Snaží sa rozvíjať ich kritické myslenie, tvorivosť, analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy. Tým sa podporuje vznik nových nápadov, podnikateľských iniciatív a technologických inovácií.

 • Multikulturalizmus a medzinárodná spolupráca: Írsko je multikultúrnym a medzinárodne orientovaným mestom, a preto sa vzdelávací systém zameriava na podporu medzikultúrnej spolupráce a porozumenia. Študenti majú príležitosť stretávať sa s rôznymi kultúrami, jazykmi a perspektívami, čo im pomáha rozvíjať globalizovaný pohľad na svet.

 • Vytvorenie výskumného ekosystému: Írsko sa usiluje o rozvoj výskumného ekosystému a podporu vedeckého výskumu a inovácií. Vytvára sa silná spolupráca medzi univerzitami, výskumnými centrami a priemyslom s cieľom podporovať transfer poznatkov, technologického rozvoja a aplikáciu výskumných výsledkov v praxi.

V írskom vzdelávacom systéme sa ponúkajú rôzne formy vzdelávania, ktoré umožňujú študentom získať vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

Formy vzdelávania:

 

 • Teoretické predmety: Teoretické predmety sa zameriavajú na poskytovanie teoretických vedomostí a princípov v danej oblasti. Študenti sa zaoberajú štúdiom teoretických konceptov, princípov a teórií a aplikujú ich na riešenie problémov. Tieto predmety majú často príslušné vzdelávacie materiály, ako sú učebnice, články a prednášky. Príklady teoretických predmetov môžu zahŕňať matematiku, jazyky, filozofiu a spoločenské vedy.
 • Praktické predmety: Praktické predmety umožňujú študentom získať praktické skúsenosti a zručnosti v danej oblasti. Tieto predmety sa často realizujú cez cvičenia, laboratórne práce a terénne výskumy. Študenti sa pri týchto predmetoch aktívne zapájajú do praktických aktivít a získavajú skúsenosti, ktoré sú pre daný odbor relevantné. Príklady praktických predmetov zahŕňajú laboratórne cvičenia v prírodných vedách, výtvarné umenie, remeselné zručnosti a iné.
 • Projekty: Projekty sú súčasťou vzdelávania, ktoré umožňujú študentom pracovať na väčších úlohách alebo výskumných projektov. Študenti majú príležitosť uplatniť svoje znalosti a zručnosti prostredníctvom samostatnej práce, tímové spolupráce a výskumných činností. Tieto projekty môžu zahŕňať vytváranie podnikateľského plánu, návrh technického riešenia, vedecký výskum alebo vytvorenie umenia. Projektové práce podporujú rozvoj kritického myslenia, analytických schopností a tvorivosti študentov.
 • Prednášky: Študenti navštevujú prednášky, kde pedagógovia poskytujú teoretické vedomosti a prezentujú nové koncepty a informácie.Semináre a diskusie: Tieto interaktívne formy vzdelávania umožňujú študentom diskutovať, vymieňať si názory a zapájať sa do skupinových aktivít.

 • Laboratórne cvičenia: Vedecké a technické predmety zahŕňajú praktické cvičenia v laboratóriách, kde študenti môžu aplikovať teoretické znalosti a vykonávať experimenty.

 • Terénne výskumy a exkurzie: V niektorých predmetoch sa organizujú terénne výskumy a exkurzie, ktoré umožňujú študentom skúmať reálne prostredie a získavať praktické skúsenosti.

Okrem týchto foriem vzdelávania je v Írsku tiež dôležitý rozvoj digitálnych technológií a využívanie online vzdelávania a e-learningových platforiem, ktoré umožňujú prístup k vzdelávaniu z akéhokoľvek miesta a času prostredníctvom počítačov, tabletov alebo smartfónov.

Skúšky na univerzitách sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu a slúžia na hodnotenie študentov a overenie ich vedomostí a schopností v rôznych predmetoch. Existuje viacero typov skúšok, ktoré sa používajú na univerzitách. Tu je prehľad niektorých z nich:

 • Písomné skúšky: Písomné skúšky sú najbežnejšou formou hodnotenia na univerzitách. Študenti sú vyzvaní napísať písomný test, ktorý sa zameriava na ich znalosti a schopnosti v danom predmete. Tieto skúšky môžu obsahovať otázky vo forme krátkych odpovedí, esejových otázok alebo výpočtových úloh. Študenti musia demonštrovať svoje pochopenie a schopnosť aplikovať naučené koncepty.
 • Ústne skúšky: Ústne skúšky sa konajú prostredníctvom rozhovoru medzi študentom a skúšajúcim. Študenti sú požiadaní odpovedať na otázky týkajúce sa predmetu a preukázať svoje vedomosti a schopnosti ústne. Ústne skúšky často umožňujú interaktívnu diskusiu a hlbšie preskúmanie tém.
 • Skupinové projekty a prezentácie: V niektorých prípadoch môžu študenti byť hodnotení prostredníctvom skupinových projektov a prezentácií. Študenti pracujú v skupinách na určitom úkole alebo projekte a potom ho prezentujú pred triedou. Týmto spôsobom sa hodnotí nielen individuálny prínos študenta, ale aj jeho schopnosť spolupracovať v tíme a komunikovať svoje myšlienky.
 • Laboratórne skúšky: V niektorých oblastiach, ako napríklad vedecké a technické odbory, sa používajú laboratórne skúšky. Študenti vykonávajú praktické úlohy alebo experimenty v laboratóriu a sú hodnotení na základe ich schopnosti vykonať tieto úlohy správne a interpretovať výsledky.

Hodnotenie študentov v Írsku sa zvyčajne vykonáva na základe nasledujúcich faktorov:

 

 • Skúšky: Výsledky skúšok, či už písomných alebo ústnych, sú často dôležitým kritériom pri hodnotení študentov. Získané body alebo percentuálne hodnoty sa používajú na výpočet celkového hodnotenia.
 • Projekty a prezentácie: Skupinové projekty, individuálne projekty a prezentácie majú tiež vplyv na hodnotenie študentov. Kvalita vypracovaných projektov a schopnosť prezentovať a obhájiť svoje práce sa berú do úvahy pri určovaní výsledného hodnotenia.
 • Úlohy a domáce úlohy: Študenti môžu byť hodnotení aj na základe vypracovania úloh a domácich úloh. Tieto úlohy majú za cieľ overiť študentove pochopenie a aplikáciu študovaného materiálu.
 • Aktívna účasť na vyučovaní: Zapojenie študentov do vyučovacieho procesu a ich aktívna účasť na diskusiách, seminároch a skupinových aktivitách môže byť tiež hodnotené. Úroveň interakcie a príspevku študenta môže mať vplyv na ich hodnotenie.

V niektorých vzdelávacích programoch v Írsku je povinná prax súčasťou štúdia. Povinná prax má za cieľ umožniť študentom získať praktické skúsenosti v ich odbore a rozvinúť ich profesionálne schopnosti a znalosti prostredníctvom reálneho pracovného prostredia. Tu sú niektoré informácie o povinnej praxi v Írsku:

 

 • Dĺžka a trvanie praxe: Dĺžka a trvanie povinnej praxe sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho programu a univerzity. Môže to byť napríklad jeden semester, jeden rok alebo viacero mesiacov. Študenti strávia určený čas pracujúc v skutočných podnikových prostrediach alebo organizáciách.
 • Partnerstvo s podnikmi a organizáciami: Univerzity v Írsku často spolupracujú s miestnymi podnikmi a organizáciami, aby študentom poskytli príležitosť absolvovať povinnú praxu. Tieto partnerstvá umožňujú študentom aplikovať teoretické poznatky získané v triede a získať skúsenosti zo skutočného sveta.
 • Odborné monitorovanie a hodnotenie: Študenti sú počas povinnej praxe monitorovaní a hodnotení odbornými mentorami z univerzity a zamestnávateľmi v podniku alebo organizácii. Hodnotenie sa zameriava na profesionálny rozvoj, kompetencie a schopnosti študentov počas ich pracovného nasadenia.
 • Integrovanie teoretických a praktických znalostí: Cieľom povinnej praxe je integrovať teoretické poznatky zo štúdia s praktickými skúsenosťami. Študenti majú príležitosť uplatniť svoje vedomosti v reálnom prostredí, riešiť problémy a pracovať na skutočných projektoch.
 • Prínos pre kariéru: Povinná prax poskytuje študentom cenné skúsenosti a možnosti budovania profesionálnej siete. Tieto skúsenosti môžu poslúžiť ako základ pre budúcu kariéru a umožniť študentom získať konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Povinná prax je dôležitou súčasťou mnohých vzdelávacích programov v Írsku, pretože poskytuje študentom praktickú perspektívu a pomáha im prepojiť teóriu so skutočným svetom práce.

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.