SYSTEM A SCHÉMA VZDELÁVANIA - Írsko
Pozrime sa bližšie na to ako vyzerá štruktúra vzdelávania na Malte. Na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš môcť pokračovať?
PODOBNÁ SCHÉMA ŠTÚDIA S VÝRAZNE ODLIŠNOU KVALITOU VZDELANIA.

V Írsku vám renomované univerzity ponúkajú škálu vzrušujúcich programov, ktoré nekonvenčným spôsobom kombinujú akademickú excelentnosť s kultúrnym obohatením. Pripravte sa na skutočné vzdelávanie, kde je teória a prax nedeliteľnou dvojicou. Budete mať možnosť aplikovať svoje vedomosti priamo v reálnom svete prostredníctvom projektov, stáží a spolupráce s priemyslom. Týmto spôsobom získate praktické skúsenosti, ktoré vás vystrelia vpred na ceste k úspechu.

V Írsku sa stretávajú kultúry z celého sveta, čo vytvára živú a medzikultúrnu komunitu študentov. Budete sa ponárať do pestrosti perspektív a názorov, čo vám otvorí oči a inšpiruje vašu kreativitu. Spoznávanie nových ľudí a budovanie medzikultúrnej spolupráce je neodmysliteľnou súčasťou vášho vzdelávacieho dobrodružstva v Írsku. 

 

Nezmeňte kanál, nastavte si frekvenciu na Írsko a pripravte sa na vzdelávaciu jazdu života na ktorej dosiahnete svoj plný potenciál!

Terciárne vzdelávanie je úroveň vzdelávania, ktorá nasleduje po sekundárnom vzdelávaní a zameriava sa na pokročilé štúdium po ukončení strednej školy. Terciárne vzdelávanie sa často nazýva aj vysokoškolské vzdelávanie, pretože zahŕňa vysoké školy, univerzity a iné inštitúcie poskytujúce vyššie stupne štúdia. V Írsku nájdete viacero renomovaných univerzít a vysokých škôl, ktoré ponúkajú rôzne odbory a programy štúdia na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej úrovni.

 

Terciárne vzdelávanie v Írsku sa zameriava na kombináciu teoretických vedomostí a praktických skúseností, pričom sa často kládze dôraz na odborné vzdelávanie, inovácie a podnikateľský prístup. Hlavným cieľom terciárneho vzdelávania je poskytnúť študentom príležitosť získať vyššie kvalifikácie a odborné znalosti v konkrétnom odbore. Terciárne vzdelávanie je často zamerané na prípravu študentov na profesionálnu kariéru a poskytuje širší pohľad na danú oblasť štúdia.

 

V terciárnom vzdelávaní sa ponúkajú rôzne stupne a typy programov. Medzi najbežnejšie patria bakalárske štúdium (Bachelor’s degree), ktoré je prvou úrovňou terciárneho vzdelávania a obvykle trvá 3 až 4 roky. Ďalšou úrovňou je magisterské štúdium (Master’s degree), ktoré sa môže špecializovať v konkrétnom odbore a trvá obvykle 1,5 až 2 roky. Na najvyššej úrovni terciárneho vzdelávania je doktorandské štúdium (Doctoral degree), ktoré je zamerané na vedecký výskum a získanie doktorátu v danom odbore. Doktorandské štúdium môže trvať 3 až 5 rokov.

 

Náklady na terciárne vzdelávanie v Írsku sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej inštitúcie, programu a typu štúdia. Je dôležité sa informovať o poplatkoch, štipendiách a finančnej podpore dostupnej pre študentov, ktorí sa rozhodnú študovať v Írsku.

Bakalárske vzdelávanie v Írsku je navrhnuté tak, aby poskytovalo študentom pevný základ a možnosť špecializácie v ich zvolenom odbore. Existuje široká škála odborov a vied, ktoré sú dostupné na vysokej škole v Írsku. Medzi najčastejšie odbory patria:

 • Obchod a hospodárstvo: Tento odbor sa zameriava na podnikanie, financie, marketing, riadenie a medzinárodné obchodné vzťahy. Študenti sa učia o základoch podnikania, stratégii, manažmente a tvorbe podnikateľských plánov. Bakalárske štúdium v oblasti obchodu a hospodárstva poskytuje študentom potrebné znalosti a nástroje na úspešnú kariéru v podnikateľskom prostredí.
 • Inžinierstvo a technológia: Tento odbor je zameraný na strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie, stavebníctvo a ďalšie technické disciplíny. Študenti sa učia navrhovať a implementovať technologické riešenia, pracovať s pokročilými technológiami a rozvíjať svoje technické zručnosti. Vzhľadom na rýchly rozvoj Írska v oblasti infraštruktúry a technológií, absolventi tohto odboru majú široké možnosti zamestnania v rôznych sektoroch.
 • Cestovný ruch a pohostinstvo: Írsko je svetovo známe cestovné a obchodné centrum, a preto je odbor cestovného ruchu a pohostinstva veľmi obľúbený. Študenti sa učia o princípoch riadenia cestovného ruchu, pohostinstva, eventového manažmentu a ďalších súvisiacich oblastiach. Írsko ako turistická destinácia poskytuje študentom možnosť získať praktické skúsenosti v luxusných hoteloch a reštauráciách.
 • Dizajn a umenie: Tento odbor je zameraný na výtvarné umenie, dizajn, módu, film a televíziu. Študenti majú príležitosť rozvíjať svoju kreativitu a umelecké schopnosti prostredníctvom praktických cvičení, projektov a štúdia histórie a teórie umenia. Írsko ako kosmopolitné mesto poskytuje inšpiráciu a platformu pre študentov, ktorí sa chcú venovať umeleckým disciplínam.
 • Medicína a zdravotníctvo: Tento odbor sa zameriava na medicínu, ošetrovateľstvo, farmáciu a ďalšie zdravotnícke disciplíny. Študenti sa učia o základoch medicíny, diagnóze, liečbe a starostlivosti o pacientov. Írsko je domovom niekoľkých moderných a vybavených zdravotníckych zariadení, kde študenti majú prístup k praktickému výcviku a klinickým skúsenostiam.

Dĺžka štúdia v bakalárskom programe v Írsku sa zvyčajne pohybuje od 3 do 4 rokov. Študijný plán zahŕňa kombináciu povinných a voliteľných kurzov, seminárov, projektov a praxe. Študenti majú možnosť získať praktické skúsenosti v obore prostredníctvom stáží a praktík v súvisiacej profesionálnej oblasti.

 

Prístupové požiadavky sa líšia v závislosti od univerzity a odboru. Všeobecne je potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie a splniť špecifické kritériá, vrátane prijímacích skúšok, testov alebo hodnotenia študijného priemeru. Samozrejme odporúčame vstupnú konzultáciu s členmi StudyCare na ktorej nájdeme školu a odbor podľa záujmu a taktiež si detailne vysvetlíme požiadavky na prijatie. 

 

Výučba na bakalárskych programoch v Írsku sa zvyčajne uskutočňuje prostredníctvom prednášok, seminárov, skupinových projektov a praktických cvičení. Študenti sú hodnotení prostredníctvom skúšok, testov, projektov a seminárnych prác. Hodnotenie zahŕňa aj kontinuálne hodnotenie v priebehu semestra a finálne skúšky.

 

Po absolvovaní bakalárskeho programu majú študenti v Írsku rôzne kariérne možnosti. Môžu pokračovať vo svojom vzdelávaní na magisterskom stupni, kde môžu rozšíriť svoje vedomosti a špecializovať sa v konkrétnej oblasti. Okrem toho majú študenti príležitosť pracovať v rôznych sektoroch, vrátane korporátnej sféry, cestovného ruchu, umeleckého priemyslu, technologických spoločností, zdravotníctva a mnohých ďalších.

 

Írsko sa stáva významným centrom vzdelávania, kde sa stretávajú talentovaní študenti z rôznych krajín. Súčasťou tohto vzdelávacieho ekosystému je aj rozsiahla sieť univerzít, ktoré ponúkajú rôznorodé študijné programy a prispievajú k rastu a rozvoju mesta. V našej ponuke najdete najširsšiu ponuku vysokých škôl na trhu, naších študentov nelimitujeme, dokonca ak si nájdte akúkoľvek inú školu ktorá vás záujem, vieme Vám pomôcť aj na tu! Vzdelávanie v Írsku je jedným z faktorov, ktoré prispievajú k jeho prosperite a zabezpečujú jeho pozíciu ako globálneho centra pre vzdelávanie a inovácie.

Magisterské štúdium v Írsku je pokročilý stupeň vzdelávania, ktorý umožňuje študentom prehĺbiť svoje vedomosti a špecializovať sa v konkrétnom odbore. Írske univerzity ponúkajú širokú škálu magisterských programov, ktoré zahŕňajú nasledujúce informácie:

Odbory a špecializácie: V Írsku môžete vybrať z rôznych odborov a špecializácií pre magisterské štúdium. Aj tu platí tak isto ako pri ponuke Bachelor degree, pýšime sa najväčšou ponukou Masters degree na trhu! Niektoré populárne odbory zahŕňajú:

 • Manažment a obchod: Tento odbor sa zameriava na obchodné stratégie, riadenie projektov, marketing, podnikové financie, medzinárodný obchod a podnikové poradenstvo.
 • Inžinierstvo a technológia: Študenti môžu študovať odbory ako strojárstvo, elektrotechniku, informačné technológie, softvérové inžinierstvo, kybernetickú bezpečnosť a technický manažment.
 • Zdravotníctvo a medicína: Tento odbor sa zameriava na pokročilé teórie a prax v oblasti zdravotnej starostlivosti, verejného zdravia, farmácie, klinickej vedy a zdravotného manažmentu.
 • Umenie a dizajn: Študenti môžu sa zamerať na oblasti ako výtvarné umenie, dizajn interiérov, módu a textilný dizajn, médiá a komunikácie, filmové umenie a vizuálne efekty.

Dĺžka štúdia: Trvanie magisterského programu v Írsku sa zvyčajne pohybuje od 1,5 do 2 rokov. Študenti absolvujú pokročilé kurzy, semináre, výskumné projekty a prípadové štúdie s cieľom rozšíriť svoje teoretické a praktické znalosti v ich zvolenom odbore.

Prístupové požiadavky: Pre prijatie na magisterský program je potrebné mať bakalársky titul v príslušnom odbore alebo ekvivalentný kvalifikačný predpoklad. Každá univerzita môže mať vlastné požiadavky, ktoré sa líšia podľa odboru a programu.

Študijný plán: Magisterské programy majú študijné plány, ktoré zahŕňajú špecializované kurzy, výskum, prípadové štúdie a v niektorých prípadoch aj prax. Študenti majú tiež príležitosť pracovať na výskumných projektoch a disertačných prácach, ktoré im umožňujú prejaviť svoje analytické a kritické myslenie.

Medzinárodné prostredie: Írsko je multikultúrny a kosmopolitným mestom, ktoré priťahuje študentov z celého sveta. Študujúcich obohacuje interakcia s rôznymi kultúrami a umožňuje im rozšíriť svoje medzinárodné skúsenosti.

Kariérne príležitosti: Absolventi magisterského štúdia v Írsku majú výborné kariérne príležitosti. Mesto je domovom mnohých medzinárodných spoločností a podnikateľských príležitostí, čo poskytuje študentom možnosť získať hodnotné pracovné skúsenosti a budovať si sietu kontaktov.

Doktorandské štúdium v Írsku je najvyšším stupňom akademického vzdelávania, ktorý umožňuje študentom vykonávať pokročilý výskum v ich zvolenom odbore a prispievať k novým poznatkom a inováciám. Tu je viac informácií o doktorandskom štúdiu v Írsku:

Odbory a špecializácie: V Írsku môžete sa špecializovať v rôznych odboroch a študijných programoch počas doktorandského štúdia. Niektoré z týchto odborov zahŕňajú:

 • Vedecký výskum: Doktorandské programy v tejto oblasti sú zamerané na vedecký výskum v prírodných a spoločenských vedách. Študenti môžu sa špecializovať napríklad na biológiu, chémiu, fyziku, psychológiu, sociológiu, ekonómiu alebo iné vedné disciplíny.
 • Technológia a inžinierstvo: Tento odbor sa zameriava na pokročilé štúdium technologických a inžinierskych disciplín. Študenti môžu sa špecializovať na počítačovú vedu, elektrotechniku, strojárstvo, informačné technológie, kybernetickú bezpečnosť a podobne.
 • Medicína a zdravotníctvo: Doktorandské programy v tejto oblasti sa zaoberajú výskumom v medicíne, biomedicíne, farmácii, verejnom zdraví a podobne. Študenti majú príležitosť rozvíjať svoje výskumné schopnosti a prispievať k zlepšeniu zdravotníckeho systému a starostlivosti o pacientov.
 • Spoločenské vedy a humanitné odbory: Doktorandské programy v tejto oblasti sa zameriavajú na štúdium spoločnosti, kultúry, jazyka, histórie, filozofie a podobne. Študenti môžu sa špecializovať na sociológiu, politológiu, filozofiu, lingvistiku, archeológiu a podobne.

Dĺžka štúdia: Trvanie doktorandského štúdia sa zvyčajne pohybuje od 3 do 5 rokov. Študenti sa zameriavajú na výskum vo svojej oblasti a píšu doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá predstavuje ich prínos k vedeckému spoločenstvu.

Študijný plán: Doktorandské programy majú individuálne prispôsobený študijný plán, ktorý zahŕňa výskumné kurzy, semináre a samostatný výskum. Študenti sa v spolupráci so svojimi vedúcimi výskumu rozhodujú o svojich špecializáciách a výskumných témach.

Výskumná práca: Doktorandské štúdium sa zameriava na vedecký výskum a prispievanie k novým poznatkom vo svojej oblasti. Študenti vykonávajú rozsiahly výskum a píšu doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá je ich hlavným prínosom.

Vedúci výskumu: Študenti doktorandského štúdia majú možnosť spolupracovať so skúsenými vedcami a odborníkmi vo svojej oblasti. Vedúci výskumu poskytujú študentom odborné vedenie a podporu pri výskume a písaní dizertačnej práce.

Odborné siete a konferencie: Študenti doktorandského štúdia majú príležitosť prezentovať svoj výskum na odborných konferenciách a budovať si kontakty v rámci svojej odbornej siete. To im umožňuje zdieľať svoje poznatky s kolegami a obohatiť sa o rôzne perspektívy.

Doktorandské štúdium v Írsku poskytuje študentom príležitosť špecializovať sa v ich oblasti záujmu a vykonávať pokročilý výskum. S podporou skúsených vedcov a prístupom k moderným zariadeniam a prostrediam pre výskum majú študenti možnosť dosiahnuť vysokú odbornú úroveň a prispievať k rozvoju vedy a inovácií.

Systém vzdelávania:

Vzdelávací systém je základným pilierom každej spoločnosti a jeho podstata sa často líši od jednej krajiny k druhej. Írsky vzdelávací systém je založený na neustálom posune hraníc, podporuje kreativitu a prispôsobuje sa rýchlo meniacim sa potrebám trhu. 


Študenti tu majú príležitosť objavovať svetové odborné znalosti a skúsenosti, či už prostredníctvom špičkových univerzít, inovatívnych učebných programov alebo zaujímavých praktických projektov. 


Vstúpte do Írska a otvorte si dvere k nekonečným príležitostiam a vzrušujúcemu vzdelávaciemu dobrodružstvu!

Hlavnými cieľmi írskeko vzdelávacieho systému sú:

 

 • Vytvorenie vysoko kvalitného vzdelávacieho systému: Írsko si kladie za cieľ poskytovať vysoko kvalitné vzdelávanie na všetkých úrovniach. Snaží sa dosiahnuť to prostredníctvom rozvoja moderných vzdelávacích inštitúcií, zlepšovania výučbových metód a prístupu k aktuálnym informáciám a technológiám.

 • Príprava študentov na pracovný trh: Írsko usiluje o to, aby jeho vzdelávací systém pripravoval študentov na úspešný vstup na pracovný trh. To zahŕňa poskytovanie odborného vzdelania a zručností, ktoré sú relevantné pre súčasné a budúce pracovné potreby a trendy.

 • Podpora celoživotného vzdelávania: Írsko uznáva dôležitosť celoživotného vzdelávania a podporuje jednotlivcov vo všetkých vekových skupinách, aby si rozširovali svoje vedomosti a zručnosti. Poskytuje možnosti pre odborný rozvoj, rekvalifikáciu a prispôsobenie sa rýchlo meniacemu sa pracovnému prostrediu.

 • Podpora kreativity a inovácií: Vzdelávací systém v Írskoú sa zameriava na podporu kreativity a inovácií u študentov. Snaží sa rozvíjať ich kritické myslenie, tvorivosť, analytické schopnosti a schopnosť riešiť problémy. Tým sa podporuje vznik nových nápadov, podnikateľských iniciatív a technologických inovácií.

 • Multikulturalizmus a medzinárodná spolupráca: Írsko je multikultúrnym a medzinárodne orientovaným mestom, a preto sa vzdelávací systém zameriava na podporu medzikultúrnej spolupráce a porozumenia. Študenti majú príležitosť stretávať sa s rôznymi kultúrami, jazykmi a perspektívami, čo im pomáha rozvíjať globalizovaný pohľad na svet.

 • Vytvorenie výskumného ekosystému: Írsko sa usiluje o rozvoj výskumného ekosystému a podporu vedeckého výskumu a inovácií. Vytvára sa silná spolupráca medzi univerzitami, výskumnými centrami a priemyslom s cieľom podporovať transfer poznatkov, technologického rozvoja a aplikáciu výskumných výsledkov v praxi.

V írskom vzdelávacom systéme sa ponúkajú rôzne formy vzdelávania, ktoré umožňujú študentom získať vedomosti a zručnosti v rôznych oblastiach.

Formy vzdelávania:

 

 • Teoretické predmety: Teoretické predmety sa zameriavajú na poskytovanie teoretických vedomostí a princípov v danej oblasti. Študenti sa zaoberajú štúdiom teoretických konceptov, princípov a teórií a aplikujú ich na riešenie problémov. Tieto predmety majú často príslušné vzdelávacie materiály, ako sú učebnice, články a prednášky. Príklady teoretických predmetov môžu zahŕňať matematiku, jazyky, filozofiu a spoločenské vedy.
 • Praktické predmety: Praktické predmety umožňujú študentom získať praktické skúsenosti a zručnosti v danej oblasti. Tieto predmety sa často realizujú cez cvičenia, laboratórne práce a terénne výskumy. Študenti sa pri týchto predmetoch aktívne zapájajú do praktických aktivít a získavajú skúsenosti, ktoré sú pre daný odbor relevantné. Príklady praktických predmetov zahŕňajú laboratórne cvičenia v prírodných vedách, výtvarné umenie, remeselné zručnosti a iné.
 • Projekty: Projekty sú súčasťou vzdelávania, ktoré umožňujú študentom pracovať na väčších úlohách alebo výskumných projektov. Študenti majú príležitosť uplatniť svoje znalosti a zručnosti prostredníctvom samostatnej práce, tímové spolupráce a výskumných činností. Tieto projekty môžu zahŕňať vytváranie podnikateľského plánu, návrh technického riešenia, vedecký výskum alebo vytvorenie umenia. Projektové práce podporujú rozvoj kritického myslenia, analytických schopností a tvorivosti študentov.
 • Prednášky: Študenti navštevujú prednášky, kde pedagógovia poskytujú teoretické vedomosti a prezentujú nové koncepty a informácie.Semináre a diskusie: Tieto interaktívne formy vzdelávania umožňujú študentom diskutovať, vymieňať si názory a zapájať sa do skupinových aktivít.

 • Laboratórne cvičenia: Vedecké a technické predmety zahŕňajú praktické cvičenia v laboratóriách, kde študenti môžu aplikovať teoretické znalosti a vykonávať experimenty.

 • Terénne výskumy a exkurzie: V niektorých predmetoch sa organizujú terénne výskumy a exkurzie, ktoré umožňujú študentom skúmať reálne prostredie a získavať praktické skúsenosti.

Okrem týchto foriem vzdelávania je v Írsku tiež dôležitý rozvoj digitálnych technológií a využívanie online vzdelávania a e-learningových platforiem, ktoré umožňujú prístup k vzdelávaniu z akéhokoľvek miesta a času prostredníctvom počítačov, tabletov alebo smartfónov.

Skúšky na univerzitách sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho procesu a slúžia na hodnotenie študentov a overenie ich vedomostí a schopností v rôznych predmetoch. Existuje viacero typov skúšok, ktoré sa používajú na univerzitách. Tu je prehľad niektorých z nich:

 • Písomné skúšky: Písomné skúšky sú najbežnejšou formou hodnotenia na univerzitách. Študenti sú vyzvaní napísať písomný test, ktorý sa zameriava na ich znalosti a schopnosti v danom predmete. Tieto skúšky môžu obsahovať otázky vo forme krátkych odpovedí, esejových otázok alebo výpočtových úloh. Študenti musia demonštrovať svoje pochopenie a schopnosť aplikovať naučené koncepty.
 • Ústne skúšky: Ústne skúšky sa konajú prostredníctvom rozhovoru medzi študentom a skúšajúcim. Študenti sú požiadaní odpovedať na otázky týkajúce sa predmetu a preukázať svoje vedomosti a schopnosti ústne. Ústne skúšky často umožňujú interaktívnu diskusiu a hlbšie preskúmanie tém.
 • Skupinové projekty a prezentácie: V niektorých prípadoch môžu študenti byť hodnotení prostredníctvom skupinových projektov a prezentácií. Študenti pracujú v skupinách na určitom úkole alebo projekte a potom ho prezentujú pred triedou. Týmto spôsobom sa hodnotí nielen individuálny prínos študenta, ale aj jeho schopnosť spolupracovať v tíme a komunikovať svoje myšlienky.
 • Laboratórne skúšky: V niektorých oblastiach, ako napríklad vedecké a technické odbory, sa používajú laboratórne skúšky. Študenti vykonávajú praktické úlohy alebo experimenty v laboratóriu a sú hodnotení na základe ich schopnosti vykonať tieto úlohy správne a interpretovať výsledky.

Hodnotenie študentov v Írsku sa zvyčajne vykonáva na základe nasledujúcich faktorov:

 

 • Skúšky: Výsledky skúšok, či už písomných alebo ústnych, sú často dôležitým kritériom pri hodnotení študentov. Získané body alebo percentuálne hodnoty sa používajú na výpočet celkového hodnotenia.
 • Projekty a prezentácie: Skupinové projekty, individuálne projekty a prezentácie majú tiež vplyv na hodnotenie študentov. Kvalita vypracovaných projektov a schopnosť prezentovať a obhájiť svoje práce sa berú do úvahy pri určovaní výsledného hodnotenia.
 • Úlohy a domáce úlohy: Študenti môžu byť hodnotení aj na základe vypracovania úloh a domácich úloh. Tieto úlohy majú za cieľ overiť študentove pochopenie a aplikáciu študovaného materiálu.
 • Aktívna účasť na vyučovaní: Zapojenie študentov do vyučovacieho procesu a ich aktívna účasť na diskusiách, seminároch a skupinových aktivitách môže byť tiež hodnotené. Úroveň interakcie a príspevku študenta môže mať vplyv na ich hodnotenie.

V niektorých vzdelávacích programoch v Írsku je povinná prax súčasťou štúdia. Povinná prax má za cieľ umožniť študentom získať praktické skúsenosti v ich odbore a rozvinúť ich profesionálne schopnosti a znalosti prostredníctvom reálneho pracovného prostredia. Tu sú niektoré informácie o povinnej praxi v Írsku:

 

 • Dĺžka a trvanie praxe: Dĺžka a trvanie povinnej praxe sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho programu a univerzity. Môže to byť napríklad jeden semester, jeden rok alebo viacero mesiacov. Študenti strávia určený čas pracujúc v skutočných podnikových prostrediach alebo organizáciách.
 • Partnerstvo s podnikmi a organizáciami: Univerzity v Írsku často spolupracujú s miestnymi podnikmi a organizáciami, aby študentom poskytli príležitosť absolvovať povinnú praxu. Tieto partnerstvá umožňujú študentom aplikovať teoretické poznatky získané v triede a získať skúsenosti zo skutočného sveta.
 • Odborné monitorovanie a hodnotenie: Študenti sú počas povinnej praxe monitorovaní a hodnotení odbornými mentorami z univerzity a zamestnávateľmi v podniku alebo organizácii. Hodnotenie sa zameriava na profesionálny rozvoj, kompetencie a schopnosti študentov počas ich pracovného nasadenia.
 • Integrovanie teoretických a praktických znalostí: Cieľom povinnej praxe je integrovať teoretické poznatky zo štúdia s praktickými skúsenosťami. Študenti majú príležitosť uplatniť svoje vedomosti v reálnom prostredí, riešiť problémy a pracovať na skutočných projektoch.
 • Prínos pre kariéru: Povinná prax poskytuje študentom cenné skúsenosti a možnosti budovania profesionálnej siete. Tieto skúsenosti môžu poslúžiť ako základ pre budúcu kariéru a umožniť študentom získať konkurenčnú výhodu na trhu práce.

Povinná prax je dôležitou súčasťou mnohých vzdelávacích programov v Írsku, pretože poskytuje študentom praktickú perspektívu a pomáha im prepojiť teóriu so skutočným svetom práce.

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

Vstupná bezplatná konzultácia

Čo a kde máš záujem študovať? Zavoláme si a nájdeme spolu tie najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné k tvojej úspešnej prihláške.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.