System a schéma vzdelávania - Belgicko
PODOBNÁ SCHÉMA ŠTÚDIA S VÝRAZNE ODLIŠNOU KVALITOU VZDELANIA.

Flámsky systém vysokoškolského vzdelávania je celosvetovo známy svojou vynikajúcou kvalitou a vysokým štandardom.

Všetky inštitúcie ponúkajú vysokoškolské vzdelávanie podľa princípov Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania. Ich študijné programy sú akreditované (t. j. oficiálne uznané) Akreditačnou organizáciou Holandska a Flámska (NVAO). Belgické vzdelávanie je súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, kde využívame kreditový systém ECTS. ECTS je skratka pre European Credit Transfer System. 

Rok denného štúdia na univerzite má vo všeobecnosti hodnotu 60 kreditov ECTS. Obnáša teda 1 500 – 1 800 hodín študijnej práce. To znamená, že 1 ECTS sa rovná 25 až 30 hodinám.

Vyučovacím jazykom väčšiny študijných programov je holandčina. Programy vyučované v angličtine nájdete na bakalárskej úrovni a rozsiahlejšie na magisterskej a doktorandskej úrovni. 

Typy škôl:

Univerzity sú zariadenia s intenzívnym výskumom, ktoré ponúkajú akademické bakalárske tituly, magisterské tituly, pokročilé magisterské tituly, PhD a postgraduálne certifikáty. V krajine nájdeme 5 takýchto univerzít, pričom tá najstaršia pochádza z roku 1425!

Univerzity aplikovaných vied (a umenia) sú vysokoškolské inštitúcie so silným zameraním na prax. Ponúkajú pridružené tituly, profesionálne bakalárske tituly, pokročilé bakalárske tituly a postgraduálne certifikáty. Takýchto univerzít tu nájdeme 13 (je to najpreferovanejší vzdelavací systém zahraničných študentov). 

Umelecké školy sú integrované do univerzít aplikovaných vied a umení. Okrem odborných bakalárskych titulov ponúkajú umelecké školy aj akademické bakalárske, magisterské, pokročilé a doktorandské štúdium.

Stupňové programy

Pridružený titul (90 – 120 ECTS) je program založený na praxi medzi stredoškolským vzdelávaním a profesionálnym bakalárskym stupňom (európsky kvalifikačný rámec úroveň 5). Učenie na pracovisku tvorí minimálne tretinu študijnej záťaže a za dva roky vás pripraví na trh práce alebo na odborný bakalársky program. Flámske univerzity aplikovaných vied (a umenia) ponúkajú pridružené tituly iba v holandčine.

Pokročilý bakalársky titul (60 ECTS) je bakalársky titul ponúkaný na univerzite aplikovaných vied. Poskytuje vám širšie a špecializovanejšie znalosti a kompetencie vo vašom študijnom odbore.

Profesionálny bakalársky titul (180 ECTS) je bakalársky titul spájajúci všeobecné znalosti s praktickými kompetenciami vrátane povinných stáží. Za tri roky vás pripraví na trh práce. Výnimka: bakalársky titul v odbore ošetrovateľstvo trvá štyri roky (240 ECTS). Ak chcete pokračovať v magisterskom štúdiu na flámskej univerzite, bude potrebný preklenovací program.

Akademický bakalársky titul (180 ECTS) je bakalársky titul ponúkaný na univerzite, na umeleckej škole alebo na námornej akadémii v Antverpách. Má silné teoretické zameranie a pripraví vás na magisterské štúdium.

Magisterské štúdium (60 – 120 ECTS) sa výrazne zameriava na pokročilé vedecké alebo umelecké poznatky a výskumné kompetencie. Väčšina programov vyučovaných v angličtine vo flámskom vyššom vzdelávaní je na magisterskej úrovni.

Pokročilý magisterský stupeň (60 – 120 ECTS) ponúka špecializovanú odbornú prípravu, často spojenú so špičkovými výskumnými oblasťami domácej univerzity a je zameraný na študentov, ktorí už získali počiatočný magisterský titul.

PhD je doktorandský titul, ktorý sa udeľuje študentom, ktorí dokončia výskumnú prácu ponúkajúcu nový príspevok k poznaniu v ich predmete. Každá flámska univerzita má niekoľko doktorandských škôl, ktoré ponúkajú programy pripravujúce absolventov doktorandského štúdia na kariéru na akademickej pôde aj mimo nej. V prípade doktorandských programov kontaktujte priamo univerzitu podľa vášho výberu (pozri odkazy nižšie).

Systém vzdelávania

Akademický rok začína v septembri: v polovici septembra na univerzitách aplikovaných vied (a umení) a o týždeň neskôr na univerzitách. Väčšina študijných programov je rozdelená do dvoch semestrov. Na konci každého semestra máš záverečnú sériu skúšok z kurzov daného semestra (január a jún). V prípade neúspechu z predmetu máš možnosť vykonať opravné skúšky počas tretieho skúškového obdobia v auguste a septembri.

Je dobré vedieť: veľmi obmedzený počet študijných programov umožňuje študentom začať vo februári. Skontrolujeme, či je to prípad programu podľa tvojho výberu.

V prvom rade si povedzme viac o tom ako bude vyzerať tvoj týždenný rozvrh a koľko toho budeš mať. Počas štúdia akéhokoľvek predmetu budeš mať za 1 semester cca 5 – 7 predmetov z ktorých každý sa bude skladať z 10 vyučovacích hodín.  Samozrejme to môže byť medzi odbormi iné, preto ti odporučame si pred finálným výberom pedantne naštudovať sylaby a curriculla odobrov o ktoré máš záujem. Kontaktuj nás a my ti ich pošleme na mail.

Školy aplikovaných vied sú orientované viac na prax a študovať tu budeš v menších skupinách v triedach podobných tvojej strednej škole. S profesormi si budete tykať a oslovovať sa menami. Väčšie triedy alebo skôr auly podobné tým našim sú viac bežné v Belgicku na univerzitách.

Za deň trvá vyučovanie u väčšiny programov maximálne 2 hodiny (jedna hodina do obeda a druha po obede). Samozrejme budeš mať dni, kedy budeš mať len 1 hodinu a taktiež budú dni, kedy nebudeš mať hodinu žiadnu. 

Okrem bežných predmetov je v rámci škôl aplikovaných vied tiež povinnná práca na semestrálnom projekte (ktorý sa považuje za predmet ako taký). Na projekte budeš v tíme 4-5 ľudí riešiť problem statement skutočnej firmy, ktorú vám buď zadá škola alebo firmu môžeš osloviť aj priamo ty. Z tohto semestrálneho projektu býva na konci semestra skúška. Viac o skúškach  napíšeme v ďalšej sekcií. 

Skúšky- ako prebiehajú, koľko ich bude, sú náročne? Pokiaľ nás niečo prekvapilo  na vyučovaní v Belgicku, tak to boli práve skúšky. 

Ako sme už spomínali vyššie v Belgicku nie je školstvo orientované na teoretickú výučbu (samozrejme, že ťa teóriu budú musieť naučiť aby si rozumel problematike). Nad problematikou budeš uvažovať kreatívnymi návrhmi na vyriešenie problému. Riešení môže byť aj viac a je na tebe a tvojich vedomostiach akú metódu k vyriešeniu zvolíš. Belgické školstvo si je vedomé toho, že takouto formou vyučovania sa priblíži k reálnemu životu výrazne viac ako len skladaním skúšky na základe konkrétnych otázkok.

Preto je bežné, že študenti môžu na skúškach používať notebook, poznámky a dokonca aj INTERNET. Na skúške totižto nikdy nedostaneš otázku v príklade “napíš nám poučku o slove ekonomika”. Budú po tebe chcieť vypracovanie zadania aplikovaného na konkrétnu firmu. Na takúto požiadavku ti internet odpoveď nedá, pretože neexistuje. Ak nebudeš vedieť ako problém vyriešiť, môžeš si pomôcť poznámkami alebo internetom.  Žijeme v dobe, ktorá nám ponúka rýchly pristup k informáciam, tak prečo to nevyužiť? V Belgicku sú o pár krokov pred nami a aj preto by si mal využiť priležitosť štúdia práve v tejto krajine.

Prezentovanie v tíme počas obhajoby semestrálneho projektu je v Belgicku tiež úplne bežné. Táto skúška je pomerne jednoduchá. Avšak jej výsledok záleží na tom koľko námahy si spoločne s tímom investoval do  projektu. S obhajobou na skuške by si nemal mať problém, kedže si sa danej tématike mohol venovať pol roka predom.

Na záver je dôležite povedať, že v tejto krajine neexistuje nespočetné kvantum zápočtov, náhodných písomiek, skúšok atď. Počas semestra majú študenti len pár skúšiek! Pokiaľ ťa baví to, čo študuješ, tak ťa na skúške nemá čo zaskočiť.

Zatiaľ čo slovenskí študenti trávia väčšinu času nad knihami, ty budeš mať možnosť ísť na stáž a vyskúšať si vedomosti v praxi. Takúto stáž budeš mať počas štúdia (kedy a akú dlhú záleží od programu a univerzity).

Znamená to, že po vyštudovaní Bc. budeš mať už pól až 1. ročnú pracovnú skúsenosť v obore! To ti dáva obrovské výhody na pracovnom trhu. Je úplne normálne, že firmy zamestnajú takýchto stážistov hneď po škole. Školy sú naozaj orientované na to, aby študenti išli do sveta práce s relevantými vedomosťami . V zahraničí je dokonca úplne bežné, že väčšina študentov odchadza do zamestnania s bakalárskym titulom.

Pokiaľ ťa nepresvedčili všetky fakty uvedené vyššie,  tak tu je pár extra zo sekcie nášho blogu prečo študovať v Belgicku:

Štúdium je tímové – keďže sa budeš podieľať spoločne so spolužiakmi na veľkom počte rôznych projektoch pre firmy. Naučíš sa nielen riešiť konkrétne problémy ale hlavne komunikovať a spolupracovať v tíme a v rôznych kultúrach. Vieš aké sú tvoje silné a slabé stránky v rámci spolupráce s ľuďmi v jednom tíme? 

Je medzinárodné –  v Belgicku budeš tráviť čas v bohatej multikultúrnej spoločnosti, ktorá ťa pripraví na fungovanie v globalnom biznise. 

Je orientované na podnikanie – nakoľko už počas štúdia dostaneš úžasnú príležitosť začať podnikať. Je to dokonca jedna z povinných súčasti tvojho štúdia (konkrétne založenie svojej vlastnej spoločnosti, ktorú budeš budovať a bude zároveň aj tvojou záverečnou prácou!).

Je plné benefitov – nakoľko v Belgicku máš možnosť sebarealizácie mimo školy. Väčšina našich študentov popri škole aj brigáduje. Takáto brigáda ti nielen prinesie zaujímavú a lukratívnu hodinovú mzdu, ale taktiež množstvo benefitov (ako úľavu na dani, na zdravotnom poistení, hromadnú dopravu v rámci tvojho mesta zadarmo alebo dokonca vlaky v rámci celého Holandska úplne zadarmo).

Je praktické – keďže počas štúdia budeš fungovať v kreatívnom no zároveň analytickom režime. V Belgicku nechcú počuť konkrétnu poučku, chcú vedieť čo navrhuješ a prečo. Nehovoriac o povinnom semestrálnom internshipe (stáž), ktorú môžeš absolvovať kdekoľvek vo svete!

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.