SYSTEM A SCHÉMA VZDELÁVANIA - Malta
Pozrime sa bližšie na to ako vyzerá štruktúra vzdelávania na Malte. Na aký stupeň sa môžeš prihlásiť a kam budeš môcť pokračovať?
PODOBNÁ SCHÉMA ŠTÚDIA S VÝRAZNE ODLIŠNOU KVALITOU VZDELANIA.

Malta, slnečný ostrov v Stredozemnom mori, sa môže pýšiť jedinečným systémom vzdelávania, ktorý prináša kvalitné a pútavé vzdelanie pre svojich študentov. Systém vzdelávania na Malte kombinuje osvedčené tradície s modernými prístupmi a ponúka širokú škálu odborov a možností pre študentov z celého sveta.

 

Na Malte nájdete rôzne univerzity a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa venujú nielen akademickému rastu, ale aj rozvoju praktických zručností a profesionálnych dovedností. Bakalárske štúdium vám poskytne pevný základ a možnosť objaviť svoje záujmy a talenty vo viacerých oblastiach, ako sú humanitné vedy, prírodné vedy, spoločenské vedy, obchod, technika a mnoho ďalších. Maltské univerzity sa vyznačujú vysokou kvalitou výučby a sú podporované kvalifikovanými a skúsenými pedagógmi.

Malta má vzdelávací systém, ktorý je založený na kombinácii základného a stredného vzdelávania. Vzdelávanie na Malte je povinné pre všetky deti vo veku od 5 do 16 rokov. Vzdelávacie systémy sú spravované a dohliadané na ministra školstva a zahŕňajú nasledujúce úrovne:

 

 1. Základné vzdelávanie: Toto je prvá úroveň vzdelávania a je povinné pre všetky deti vo veku od 5 do 11 rokov. Základné vzdelávanie zahŕňa štyri roky prípravných tried a štyri roky základnej školy. Študenti sa učia základné predmety, ako sú angličtina, matematika, prírodné vedy, dejepis a umenie.

 2. Sekundárne vzdelávanie: Po základnom vzdelávaní nasleduje sekundárne vzdelávanie, ktoré je povinné pre všetky deti vo veku od 11 do 16 rokov. Sekundárne vzdelávanie je rozdelené na dve úrovne: nižšiu sekundárnu úroveň (Form 1 a Form 2) a vyššiu sekundárnu úroveň (Form 3 a Form 4). Študenti sa v tomto období špecializujú na rôzne predmety a môžu si vybrať medzi akademickým alebo praktickým smerom.

Terciárne vzdelávanie na Malte poskytuje študentom možnosť pokračovať vo svojom vzdelávaní na vyššej úrovni a získať kvalifikácie na univerzitnej úrovni. Tu je niekoľko podrobností o terciárnom vzdelávaní na Malte:

 

 • Univerzity: Malta má dve hlavné univerzity – University of Malta (Univerzita Malty) a Malta College of Arts, Science and Technology (MCAST). University of Malta je najväčšou vzdelávacou inštitúciou na Malte a ponúka široké spektrum bakalárskych, magisterských a doktorandských programov. Môžete sa špecializovať na rôzne oblasti, vrátane humanitných vied, prírodných vied, spoločenských vied, zdravotníctva, inžinierstva, podnikania a ďalších. MCAST je odborným vysokým učilišťom, ktoré sa zameriava na odborné vzdelávanie a prípravu študentov pre konkrétne odvetvia a povolania.

 

 • Bakalárske programy: Bakalárske programy trvajú zvyčajne 3 až 4 roky a sú zamerané na poskytnutie študentom základných vedomostí a praktických zručností v danom odbore. Študenti absolvujú kombináciu prednášok, seminárov, laboratórnych prác a praxe, ktoré im umožňujú rozšíriť svoje znalosti a získať praktické skúsenosti v oblasti svojho štúdia.

 

 • Magisterské programy: Magisterské programy sú zamerané na študentov, ktorí chcú hlbšie preskúmať konkrétnu oblasť štúdia a získať špecializované vedomosti a zručnosti. Tieto programy zvyčajne trvajú 1 až 2 roky a môžu sa zamerať na akademický výskum, aplikované štúdie alebo odbornú prax v danej oblasti.

Bakalárske vzdelávanie na Malte poskytuje študentom základné vzdelanie v rôznych odboroch a umožňuje im získať bakalársky titul. Tu je viac informácií o bakalárskom vzdelávaní na Malte:

 

 • Bakalárske odbory na Malte ponúkajú širokú škálu možností pre študentov, ktorí sa chcú špecializovať v rôznych oblastiach. Tu je viac informácií o bakalárskych odboroch na Malte:
 1. Humanitné vedy: Bakalárske programy v oblasti humanitných vied sa zameriavajú na štúdium kultúry, jazyka, dejín, literatúry a filozofie. Študenti môžu študovať napríklad anglický jazyk, archeológiu, komunikáciu, dejiny umenia, medzinárodné vzťahy, psychológiu, sociológiu a teológiu.

 2. Prírodné vedy: V rámci bakalárskych odborov prírodných vied sa študenti zameriavajú na štúdium prírodných javov a vedeckých disciplín. Medzi tieto odbory patria biológia, chémia, environmentálna veda, fyzika, geológia, matematika a zoológia. Študenti získavajú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v laboratóriách a terénnom výskume.

 3. Obchod a hospodárstvo: Bakalárske programy v oblasti obchodu a hospodárstva sa zameriavajú na podnikanie, ekonomiku, financie, marketing, medzinárodné obchodné vzťahy a riadenie. Študenti získavajú znalosti a nástroje potrebné pre úspešné podnikanie a riadenie v súčasnom podnikateľskom prostredí.

 4. Inžinierstvo a technológia: Bakalárske programy v oblasti inžinierstva a technológie poskytujú študentom znalosti a zručnosti v oblasti strojárstva, elektrotechniky, počítačovej vedy, stavebníctva, informačných technológií a telekomunikácií. Študenti sa učia navrhovať, vyvíjať a implementovať technologické riešenia.

 5. Zdravotníctvo a medicína: Bakalárske programy v oblasti zdravotníctva a medicíny sa zameriavajú na ošetrovateľstvo, fyzioterapiu, farmáciu, životné prostredie a zdravie, výživu a zdravie. Študenti získavajú teoretické a praktické znalosti potrebné pre prácu v oblasti zdravotníctva a starostlivosti o pacientov.

 6. Umelecké odbory: Bakalárske programy v oblasti umenia a kreatívnych odborov zahŕňajú štúdium výtvarného umenia, divadla, hudby, filmu, dizajnu a módneho dizajnu. Študenti majú príležitosť rozvíjať svoje umelecké a tvorivé schopnosti a získavať vedomosti o histórii a teórii umenia.

Tieto sú len niektoré z mnohých bakalárskych odborov, ktoré sú k dispozícii na Malte. Každý odbor má svoje špecifiká, študijné plány a možnosti kariérneho rozvoja. Je dôležité preskúmať konkrétne programy a univerzity, aby ste získali presnú predstavu o tom, čo ponúkajú a či sú v súlade s vašimi záujmami a cieľmi.

 

 • Dĺžka štúdia: Trvanie bakalárskeho programu sa zvyčajne pohybuje od 3 do 4 rokov, v závislosti od konkrétneho študijného plánu a odboru. Študenti absolvujú kombináciu povinných a voliteľných kurzov, seminárov a praktických cvičení, ktoré im pomáhajú rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti v danej oblasti.

 • Študijný plán: Bakalárske programy na Malte majú študijné plány, ktoré zahŕňajú kombináciu teoretických predmetov, praktických cvičení a v niektorých prípadoch aj výskumných projektov. Študenti absolvujú povinné predmety, ktoré pokrývajú základné princípy a teórie v ich obore, a majú tiež možnosť si vybrať voliteľné predmety, ktoré sú bližšie ich osobným záujmom.

 • Prístupové požiadavky: Pre prijatie na bakalársky program je zvyčajne potrebné mať ukončené stredoškolské vzdelanie a úspešne absolvovať prijímacie skúšky alebo splniť určité kritériá. Niektoré programy môžu vyžadovať aj špecifické predpoklady v závislosti od odboru, napríklad matematické znalosti pre technické odbory.

 • Výučba a hodnotenie: Bakalárske programy na Malte zahŕňajú kombináciu prednášok, seminárov, skupinových projektov a praktických cvičení. Študenti sú hodnotení prostredníctvom skúšok, testov, zadávania projektov a seminárnych prác. Hodnotenie sa zvyčajne vykonáva na základe celkových výsledkov počas semestra a finálnych skúšok.

 • Kariérne možnosti: Absolventi bakalárskych programov na Malte majú možnosť pokračovať vo svojom vzdelávaní na magisterskom stupni alebo sa uplatniť na trhu práce. V závislosti od ich odboru môžu absolvovať pracovné stáže, získať praktické skúsenosti a nadviazať kontakty v rámci svojej profesionálnej siete.

Magisterské vzdelávanie na Malte poskytuje študentom možnosť špecializovať sa vo svojom obore a rozvíjať pokročilé znalosti a zručnosti. Tu sú niektoré informácie o magisterskom vzdelávaní na Malte:

 • Magisterské programy: Na Malte sú k dispozícii magisterské programy v rôznych odboroch, vrátane humanitných vied, prírodných vied, spoločenských vied, obchodu, inžinierstva, medicíny, umenia a mnohých ďalších. Tieto programy sa zameriavajú na pokročilé štúdium a vertikálnu špecializáciu v konkrétnej oblasti.

 

 • Dĺžka štúdia: Trvanie magisterských programov sa zvyčajne pohybuje od 1 do 2 rokov, v závislosti od študijného plánu a požiadaviek konkrétneho odboru. Študenti majú možnosť študovať buď na plný úväzok alebo na čiastočný úväzok, čo umožňuje väčšiu flexibilitu v prispôsobení sa individuálnym potrebám.

 

 • Výskumné programy: Mnohé magisterské programy na Malte ponúkajú možnosť zapojiť sa do výskumu vo svojej oblasti štúdia. Študenti majú príležitosť pracovať na výskumných projektoch, písať seminárne práce a vykonávať nezávislý výskum pod vedením skúsených vedcov a profesorov.

 

 • Prístupové požiadavky: Pre prijatie na magisterský program je zvyčajne potrebné mať ukončený bakalársky titul v súvisiacej oblasti štúdia. Niektoré programy môžu vyžadovať aj dodatočné predpoklady, ako napríklad špecifické kurzy alebo skúsenosti v oblasti.

 

 • Finančná podpora: Niektoré univerzity a organizácie poskytujú študentom finančnú podporu vo forme štipendií alebo asistentských miest na magisterských programoch. Študenti by sa mali informovať o dostupných možnostiach financovania a postupoch prihlasovania.

 

 • Medzinárodné prostredie: Maltské univerzity sú atraktívnou voľbou pre medzinárodných študentov, ktorí hľadajú kvalitné vzdelanie v medzinárodnom prostredí. Maltské univerzity prijímajú študentov z rôznych krajín a ponúkajú možnosti medzinárodnej výmeny a spolupráce.

Je dôležité skontrolovať konkrétne magisterské programy a univerzity na Malte, aby ste získali presné informácie o požiadavkách, študijných plánoch a dostupných možnostiach.

Doktorandské vzdelávanie na Malte je možné v rámci univerzitného prostredia. Tu sú niektoré informácie o doktorandskom vzdelávaní na Malte:

 

 • Doctor of Philosophy (PhD): PhD programy sú určené pre študentov, ktorí majú silný záujem a schopnosti výskumu v konkrétnom odbore. Študenti sa venujú rozsiahlemu výskumu a píšu doktorandskú dizertačnú prácu, ktorá prispieva k existujúcim poznatkom v ich oblasti štúdia. Doktorandské štúdium trvá zvyčajne 3 až 4 roky a študenti majú prístup k vedúcemu dizertačnej práce a akademickým zdrojom, ktoré ich podporujú v ich výskume.
 • Prístupové požiadavky: Pre prijatie na doktorandský program je zvyčajne potrebné mať ukončený magisterský titul v súvisiacej oblasti štúdia. Študenti by mali mať silné výskumné schopnosti a predložiť výskumný návrh alebo projekt, ktorý demonštruje ich záujem a potenciál na výskum. Prístupový proces môže zahŕňať aj pohovor s potenciálnym vedúcim dizertačnej práce.

 • Výskumné skupiny a zdroje: Univerzity na Malte poskytujú výborné výskumné zdroje a prostredie pre doktorandské štúdium. Existujú rôzne výskumné skupiny a laboratóriá, kde študenti môžu pracovať a spolupracovať s inými výskumníkmi. V rámci doktorandského štúdia môžu mať študenti prístup k špecializovanému vybaveniu, knižniciam, elektronickým zdrojom a podpore od vedúcich dizertačnej práce.

 • Dizertačná práca a obhajoba: Študenti doktorandského štúdia na Malte musia dokončiť a obhájiť svoju dizertačnú prácu pred odbornou komisiou. Dizertačná práca by mala obsahovať originálny výskum a prispievať k znalostiam v danej oblasti. Po dokončení dizertačnej práce študenti absolvujú ústnu obhajobu, kde predstavia svoje výsledky a odpovedajú na otázky od komisie.

 • Finančná podpora: Niektoré univerzity a inštitúcie na Malte poskytujú štipendiá a finančnú podporu pre doktorandských študentov. Tieto finančné prostriedky môžu pomôcť pokryť náklady na školné, výskumné materiály a životné náklady počas doktorandského štúdia.

Doktorandské vzdelávanie na Malte je náročný proces, ktorý vyžaduje oddanosť výskumu a hlboké porozumenie v danej oblasti štúdia. Študenti majú prístup k odborným vedcom a zdrojom, ktoré im pomáhajú rozvíjať svoj výskum a prispievať k rozšíreniu vedomostí vo svojej oblasti.

Systém vzdelávania:

Vzdelávací systém je základným pilierom každej spoločnosti a jeho podstata sa často líši od jednej krajiny k druhej. V srdci Stredozemného mora sa nachádza Malta, malý ostrov s veľkou výzvou – vybudovať moderný a inovatívny systém vzdelávania, ktorý pripraví svojich študentov na náročný svet práce a spoločenského prínosu. Malta si získala reputáciu v oblasti vzdelávania prostredníctvom dynamického mosta, ktorý spája teóriu s praxou, čím poskytuje študentom ojedinelý zážitok, ktorý podporuje ich osobný a profesijný rast.

 • Rozdielne vzdelávanie:

V porovnaní s tradičným prístupom k vzdelávaniu, ktorý sa zameriava na zapamätávanie teoretických poznatkov, maltský vzdelávací systém inovuje a ponúka nový prístup. Študenti na Maltézskych univerzitách majú príležitosť prakticky uplatniť svoje znalosti a zručnosti prostredníctvom rôznych projektov pre reálne firmy. Tento spojenie teórie a praxe umožňuje študentom rozvíjať svoje kreatívne myslenie, získavať praktické skúsenosti a priamo prispievať k riešeniu skutočných problémov v ich odbore.

 

 • Projekty pre spoločnosti:

Srdcom maltského vzdelávacieho systému sú projekty, ktoré študentom poskytujú možnosť aplikovať svoje vedomosti a schopnosti v reálnom podnikovom prostredí. Spolupráca so spoločnosťami a organizáciami umožňuje študentom získať praktické skúsenosti, vybudovať si sieť kontaktov a rozvíjať potrebné zručnosti na úspech v profesionálnom živote. Tieto projekty sú navrhnuté tak, aby študenti získali hlbšie porozumenie svojho odboru a aby ich vedomosti a nápady mali reálny vplyv na podnikové prostredie.

 

 • Kreatívne myslenie:

Jedným z hlavných cieľov maltského vzdelávacieho systému je podporovať kreatívne myslenie študentov. Vytváranie prostredia, kde sa študenti môžu slobodne vyjadrovať, inovovať a riešiť skutočné problémy, sa stáva prioritou. Kreativita je považovaná za kľúčovú zručnosť, ktorá študentom pomáha nekonformne a kriticky premýšľať, nájsť nové riešenia a prispievať k rozvoju svojho odboru a spoločnosti ako celku.

 

Maltský vzdelávací systém sa vyznačuje svojou dynamikou a neustálym prepojením teórie s praxou. Študenti na Malte majú príležitosť získať praktické skúsenosti, rozvíjať kreatívne myslenie a aktívne sa zapájať do reálnych projektov. Tento inovatívny prístup k vzdelávaniu im poskytuje potrebné nástroje na úspech v rýchlo meniacom sa svete. Malta sa tak stáva špičkovým miestom pre vzdelávanie, kde sa tradícia stretáva s modernou a kde sa študenti môžu stať inovátormi a lídrami vo svojich odboroch.

Na Malte je ponuka predmetov a forma vzdelávania pestrá a prispôsobená potrebám študentov v jednotlivých odboroch. Vzdelávanie na maltských univerzitách je zamerané na kombináciu teórie a praxe, s dôrazom na praktické aplikácie a riešenie reálnych problémov. Tu je prehľad niektorých základných predmetov a foriem vzdelávania na Malte:

 

 1. Teoretické predmety: Študenti sa venujú predmetom, ktoré poskytujú teoretické základy v ich študovanom odbore. Tieto predmety im umožňujú porozumieť princípom, teóriám a konceptom, ktoré sú relevantné pre danú oblasť.

 2. Praktické cvičenia: Študenti majú prístup k praktickým cvičeniam, ktoré im umožňujú aplikovať a rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom praktických úloh a experimentov. Cvičenia môžu zahŕňať laboratórne práce, modelovanie, simulácie a iné aktivity zamerané na praktickú aplikáciu teórie.

 3. Projekty pre reálne firmy: Jedinečným prvkom maltského vzdelávacieho systému sú projekty, ktoré umožňujú študentom pracovať na skutočných projektoch pre miestne firmy a organizácie. Tieto projekty sú často súčasťou študijných programov a poskytujú študentom príležitosť získať praktické skúsenosti a rozvíjať si schopnosti riešiť skutočné problémy.

 4. Semináre a workshopy: Študenti majú prístup k seminárom a workshopom, kde majú možnosť diskutovať o aktuálnych témach, získavať nové perspektívy a rozvíjať kritické myslenie. Tieto interaktívne fóra podporujú výmenu nápadov a skúseností medzi študentmi a odborníkmi v danej oblasti.

 5. Online vzdelávanie: S nástupom moderných technológií sa na Malte stále viac využíva online vzdelávanie. Študenti majú prístup k online kurzom, materiálom a diskusným fórám, čo im umožňuje flexibilitu a prístup k vzdelávaniu z pohodlia domova.

Tieto rôznorodé formy vzdelávania na Maltézskych univerzitách poskytujú študentom široký záber a príležitosti na rozvoj vedomostí, zručností a praktických skúseností v ich študovaných odboroch.

Skúšky na Malte sa zvyčajne konajú na konci semestra alebo akademickej štvrťročnej periódy. Maltské univerzity majú rôzne formy skúšok, ktoré závisia od konkrétneho študijného programu a predmetu. Tu sú niektoré bežné formy skúšok na Malte:

 

 • Písomné skúšky: Písomné skúšky sú častou formou hodnotenia na Malte. Študenti musia písať testy, zadávať odpovede na otázky, vypracúvať príklady alebo písať eseje, aby preukázali svoje vedomosti a schopnosti v danej oblasti.

 

 • Ústne skúšky: Ústne skúšky sa tiež vyskytujú na Malte. Študenti sú individuálne alebo v malých skupinách vypočutí o svojich vedomostiach a schopnostiach prostredníctvom rozhovoru s profesormi alebo hodnotiteľmi. Ústne skúšky umožňujú študentom prezentovať a obhajovať svoje názory a argumenty.

 

 • Prezentácie a projekty: V niektorých prípadoch sa študenti môžu ocitnúť pred hodnotiteľmi, aby prezentovali svoje projekty, výskumy alebo zadania. Tieto formy hodnotenia sa zameriavajú na praktickú aplikáciu vedomostí a zručností študentov.

 

 • Skupinové práce: Niektoré predmety na Malte môžu vyžadovať skupinové projekty alebo práce. Študenti sa musia spolupracovať s ostatnými členmi skupiny na riešení problému, výskume alebo prezentácii. Hodnotenie sa potom zakladá na výsledkoch skupiny ako celku.

 

 • Laboratórne skúšky: V prípade študijných programov, ktoré zahŕňajú laboratórne práce, môžu študenti absolvovať laboratórne skúšky. Tieto skúšky overujú ich schopnosti pracovať s vedeckými prístrojmi, vykonávať experimenty a analyzovať výsledky.

Je dôležité poznamenať, že presný spôsob hodnotenia a skúšok sa môže líšiť v závislosti od konkrétnej univerzity, fakulty a študijného programu. Každý predmet môže mať vlastné špecifikácie a požiadavky na skúšky.

Povinná prax je dôležitou súčasťou vzdelávacieho systému na Malte.

 

Študenti majú možnosť získať praktické skúsenosti v rámci svojho študijného programu prostredníctvom povinnej praxe. Táto forma vzdelávania im umožňuje aplikovať teoretické poznatky, rozvíjať pracovné zručnosti a získavať reálne skúsenosti v profesionálnej sfére.

 

Povinná praxa môže mať rôzne formy a trvanie, v závislosti od odboru štúdia a univerzity. Niektoré študijné programy môžu vyžadovať povinnú praxu trvajúcu niekoľko týždňov alebo mesiacov, zatiaľ čo iné môžu mať dlhodobejšie stáže alebo ročné pracovné programy.

 

Cieľom povinnej praxe je poskytnúť študentom príležitosť získať praktické skúsenosti v skutočnom pracovnom prostredí a naučiť sa aplikovať svoje vedomosti a zručnosti. Študenti majú možnosť pracovať v profesionálnych organizáciách, podnikoch alebo inštitúciách, kde môžu aplikovať svoje študijné poznatky a získavať nové praktické skúsenosti.

 

Povinná praxa prispieva k rozvoju pracovnej disciplíny, komunikačných schopností, tímovej spolupráce a samostatnosti študentov. Taktiež im umožňuje budovať sieť kontaktov v profesionálnej sfére a zlepšovať svoje možnosti zamestnania po ukončení štúdia.

 

Na Malte existujú rôzne možnosti povinnej praxe, ktoré sa prispôsobujú potrebám a špecifikám jednotlivých študijných programov. Univerzity často spolupracujú so súkromnými firmami, vládnymi agentúrami a inými organizáciami, aby poskytli študentom relevantné a kvalitné pracovné skúsenosti.

 

Povinná praxa je pre študentov na Malte významnou súčasťou ich vzdelávania, pretože im pomáha prepojiť teóriu s praxou a pripraviť sa na ich budúcu kariéru v profesionálnej oblasti svojho štúdia.

Bezplatna konzultacia StudyCare

Chcem sa prihlásiť

Gratulujeme! Nadobudli ste podstatné informácie, ktoré nám umožňujú začať s riešením vašej prihlášky.

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.