Zásady Ochrany Osobných Údajov

V PRVOM RADE VÁM ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU NA NAŠOM WEBE. OCHRANA VÁŠHO SÚKROMIA A VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE PRE NÁŠ TÍM V SPOLOČNOSTI STUDYCARE PRIORITOU.

1. VŠEOBECNÉ OZNÁMENIE

 1. Odoslaním objednávky prostredníctvom vyplneného internetového formulára na poskytnutie produktov a služieb užívateľ potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením a že ich v celom rozsahu akceptuje.
 2. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.
 3. Poskytovateľ je správcom osobných údajov užívateľov podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len: „GDPR“). Poskytovateľ sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, najmä GDPR.
 4. Odoslaním objednávky z internetového formulára na poskytnutie produktu či služieb potvrdzuje užívateľ, že je vyrozumený s podmienkami ochrany osobných údajov, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že ich akceptuje v celom rozsahu. Poskytovateľ ukladá osobné údaje užívateľa po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom a uplatňovaní nároku z týchto zmluvných vzťahov po dobu 5 rokov. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.
 5. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.
 6. Užívateľ má právo požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Ďalej má užívateľ právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenos údajov podľa čl. 20 GDPR.
 7. Užívateľ má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov. Užívateľ nemá povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje.
 8. Poskytnutie osobných údajov je však nevyhnutnou požiadavkou pre zabezpečenie všetkých služieb klientovi pred odletom a počas pobytu v zahraničí:
 • Pre uzavretie a plnenie zmluvy, zaslanie ponuky či cenovej kalkulácie na mieru klientovi, poskytnutie odpovede na vznesenú otázku užívateľa, vybavenie vízovej žiadosti s údajmi o vašom predchádzajúcom pobyte, štúdiu, práci v zahraničí, finančnom krytí, kúpe letenky, oficiálny preklad dokumentov zo slovenského do anglického jazyka, pre účtovníctvo a pre platby vášho školného v zahraničí, vybavenie žiadosti o študentskú pôžičku, podanie prihlášky na jazykový, stredoškolský, vyšší odborný, univerzitný kurz či do iného typu programu, zabezpečenie všetkých služieb v cieľovej destinácií ako je zabezpečenie ubytovania v cieľovej destinácii, sprostredkovanie poistenia, sprostredkovanie práce v zahraničí, otvorenie bankového účtu v mieste pobytu a pre spoluprácu s vašou vybranou školou
 • Osobné informácie odovzdáva klient agentúre StudyCare
 • Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné plniť vyššie spomínané služby zo strany poskytovateľa (StudyCare)
 • Zo strany Poskytovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle č. 22 GDPR.
 • Vaše osobné údaje sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov. V postavení sprostredkovateľa môžeme Vaše osobné údaje sprístupňovať iným osobám ako našim oprávneným zamestnancom len v prípade, ak nám do dovoľuje zmluva s klientom, so súhlasom klienta alebo ak nám taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov. V závislosti od účelu spracúvania a konkrétnych okolností patria medzi typických príjemcov Vašich osobných údajov:

  Vami vybrané zahraničné vysoké školy alebo vzdelávacie inštitúcie;

  • Poisťovne, dopravcovia, letecké spoločnosti;
  • Účtovníci, mzdové spoločnosti;
  • Poštoví doručovatelia, prepravné spoločnosti;
  • Profesionálni poradcovia (napr. advokáti);
  • Marketingové agentúry;
  • Poskytovatelia štandardného softvérového vybavenia (napr. Microsoft a Google) alebo technickej (IT) podpory našej spoločnosti;
  • Poskytovatelia hostingových služieb (Webglobe Yegon);
  • Prevádzkovatelia sociálnych sietí (napr. Facebook, Instagram);
  • Orgány verejnej moci, ak taká povinnosť vyplýva z právnych predpisov;
  • Oprávnených zamestnanci nás a vyššie uvedených osôb.

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sub-dodávateľov, pred ich poverením overujeme, či spĺňajú požiadavky organizačného a technického charakteru z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti spracúvania Vašich osobných údajov podľa GDPR. Ak sme požiadaní orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme. Ak sme požiadaný orgánom verejnej moci o sprístupnenie Vašich osobných údajov, skúmame legislatívou stanovené podmienky na ich sprístupnenie a bez preverenia, či sú splnené podmienky Vaše osobné údaje neposkytujeme.

Štandardne (by default) obmedzujeme akékoľvek cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. Avšak, niektorí naši sub-dodávatelia a vyššie uvedení príjemcovia osobných údajov môžu byť usadení alebo ich servre sa môžu nachádzať v Spojených štátoch amerických, ktoré – ako také – predstavujú tretiu krajinu, ktorá nezaručuje ochranu osobných údajov primeranú ochrane v EÚ. Avšak, spoločnosti, ktoré sa certifikovali v rámci tzv. EU-US Privacy Schield mechanizmu sú podľa rozhodnutia Komisie EÚ považované za poskytujúce primeranú ochranu osobných údajov ako v EÚ. Ak predsa len vykonávame prenos osobných údajov do tretích krajín, robíme tak len na základe rozhodnutia Komisie EÚ o primeranosti (ako napr. EU-US Privacy Schield) alebo vyžadujeme splnenie iných záruk na ochranu osobných údajov (napr. uzatvorenie tzv. zmluvných doložiek). Ak to nie je možné, spoliehame sa pritom na osobitné výnimky uvedené v čl. 49 GDPR (napr. Váš súhlas alebo plnenie zmluvných vzťahov).

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné a nepredstavuje zmluvnú alebo zákonnú povinnosť. Osobné údaje nám môžete poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

 • komunikáciou s nami;
 • registráciou na našom zákazníckom alebo partnerskom portály;
 • účasťou na podujatiach organizovaných našou spoločnosťou;
 • účasťou na aktivitách našej spoločnosti na sociálnej sieti;
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára s Vašimi pripomienkami, dotazmi alebo otázkami.

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.


2. OBCHODNE OZNÁMENIE PRE MARKETINGOVÉ ÚČELY AKO SÚČASŤ SÚHLASU PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Záujemca súhlasí o využívanie služieb od Poskytovateľa zaškrtnutím súhlasu o spracovanie osobných údajov pre zasielanie ponúk a noviniek, ktoré sú súčasťou kontaktného formulára. Súhlasí s použitím svojich osobných údajov aj pre marketingové účely a ďalej elektronického zasielania obchodných oznámení, predaja, prieskumu trhu a priamych ponúk služieb zo strany Poskytovateľa a tretích subjektov, nie však častejšie ako 1x mesačne. Pokiaľ ste našim klientom, predpokladáme, že vás naše novinky a aktuality zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od ukončenia štúdia v zahraničí, prípadne od vašej inej pohľadávky. Pokiaľ nie ste našim zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, a to najdlhšie po dobu 5 rokov od udelenia. Tento súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom newslettery, v prípade že takáto funkcia v newslettery alebo emaily chýba odhlásiť sa je možné aj za použitie písomnej výzvy na odhlásenie ako priama odpoveď na newsletter alebo mailom na info@studycare.sk. Prehlasujeme, že zasielanie informácií nepovažujeme za nevyžiadanú reklamu v zmysle zák. Č. 40/1995 zb. V znení noviel, pretože užívateľ so zasielaním informácií v spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Zb. vyslovene súhlasí súhlasom týchto podmienok.


3. COOKIE

Viac informácií o tom čo to  súbory Cookies sú a načo slúžia nájdete tu: http://www.aboutcookies.org. Pre získanie informácií o tom ako spoločnosť Google a jej partneri využívajú súbory Cookies v reklame nájdete viac informácií tu: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/ads/, a tu nájdete detailné informácie, ktoré typy súboru cookies využíva spoločnosť Google a jej partneri: https://www.google.com/intl/cs/policies/technologies/types/. Cookies môžu byť v počítači uložené po rôzne dlhú dobu. Niektoré cookies sú obmedzené trvaním relácie (tzv. Relačné alebo „session cookies“). To znamená, že existujú iba počas spustenia prehliadača; po jeho ukončení sú automaticky odstránené. Iné cookies sú trvalé (tzv. „persistant cookies“). Tieto súbory cookies zostávajú vo webovom prehliadači aj po jeho ukončení až do stanoveného dátumu, prípadne do ich manuálneho zmazania užívateľom. Podľa týchto cookies je možné identifikovať počítač užívateľa pri opätovnom spustení webového a internetového prehliadača. V žiadnom prípade súbory cookies neovplyvnia technické používanie Vášho počítača a neobsahujú vírusy. Poskytovateľ ich používa výhradne v rámci zvyšovania kvality poskytovaných služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a pre analytické účely vo svojej prezentácii súborov cookies. Používaním webu Užívateľ súhlasí s použitím spomínanej technológie Cookie ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Ďalšia návšteva stránok môže byť jednoduchšia a produktívnejšia. Súbory cookies sú dôležité. Bez nich by bolo prezeranie webu oveľa zložitejšie.


4. ODMIETNUTIE SÚBOROV COOKIE

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie prijíma už vo východzom nastavení. Užívatelia, ktorí si ukladanie súboru cookie neprajú, môžu pomocou nastavenia webového prehliadača odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých súborov cookie. Prípadne môžu využiť nástroj tretích strán, napr. http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby


5. PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti StudyCare, so sídlom Husitská 107/3, Praha, 13000, IČO: 21034605, DIČ: 21034605. zapisaná v MS Praha, sp. zn: C 395975 (ďalej len ako „StudyCare“). Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať písomne na adresu sídla spoločnosti alebo e-mailom na info@studycare.sk. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby,1 tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78 a §  79) ako aj ďalšími právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na spracúvanie osobných údajov a ochranu súkromia. Ochrana súkromia je pre nás nesmierne dôležitá. Je našim cieľom a zámerom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Našou prioritnou zásadou je získavať a uchovávať osobné údaje iba v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutnú dobu. Pri revízii našich postupov v oblasti spracúvania osobných údajov pred 25. májom 2018 sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné preto, aby sme mohli:

 • Poskytovať našim klientom produkty a služby;
 • plniť naše zákonné a zmluvné povinnosti;
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.
Všeobecná doba uchovávania osobných údajov:

Účel

Všeobecná doba uchovávania osobných údajov

Sprostredkovanie štúdia

Počas trvania zmluvného vzťahu.

Organizovanie konferencií a eventov

Počas trvania konferencie alebo eventu.

Zvyšovanie povedomia o produktoch a službách StudyCare v online prostredí

Až do odstránenia príspevku samotnou dotknutou osobou, odstránenia príspevku z našej strany, odstránenia nášho profilu alebo žiadosti dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Správy prostredníctvom sociálnych sietí štandardne mažeme raz za rok. Pri marketingových kampaniach počas ich trvania.

Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter)

Až do zaslania námietky proti spracúvaniu alebo vyznačenia „odhlásiť“ z newlettru, t.j. až do odvolania súhlasu.

Blog

Až do odvolania súhlasu

Účtovné a daňové účely (účtovná agenda)

10 rokov.

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)

Vo všeobecnosti až do premlčania právneho nároku, pri zmluvách 5 rokov po ich ukončení alebo splnení, pri konaniach alebo sporoch až do právoplatného ukončenia.

Plnenie zmluvných vzťahov

Počas trvania zmluvného vzťahu.

Štatistické účely

Počas trvania / existencie iných účelov spracúvania.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

Užívateľ súhlasí s týmito podmienkami zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu vyjadruje užívateľ, že si tieto podmienky prečítal, že s nimi vyjadruje svoj súhlas a že ich v celom rozsahu akceptuje. Poskytovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu podmienok na svojich stránkach.

Kontaktné údaje Poskytovateľa vo veciach, týkajúcich sa týchto podmienok: +421 950 259 172, info@studycare.sk

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa 25.5.2018

VSTUPNÁ BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Čo a kde máš záujem študovať? Na konzultácií ti najdeme najlepšie možnosti štúdia v zahraničí a vysvetlíme ďalšie kroky potrebné pre tvoju úspešnú prihlášku.

Vaše osobné informácie budú použité iba na zaslanie relevantného obsahu. Kedykoľvek sa môžete odhlásiť. Vaše osobné informácie nikdy nebudeme predávať, prenajímať ani zdieľať.